POLITIKA KAKOVOSTI IN OKOLJA

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. izvaja storitve za občane in Občino Zagorje ob Savi.
Podjetje je posebnega družbenega pomena v lasti Občine Zagorje ob Savi, saj izvaja gospodarske javne službe in pri svojem delovanju upošteva varovanje in zaščito okolja, kar dosega z odgovornostjo podjetja, vseh zaposlenih ter upoštevanjem vseh zakonskih regulativ. Poleg obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb na podlagi javnih pooblastil, naša družba izvaja tudi dopolnilne (tržne) dejavnosti.

Poslanstvo naše družbe je zagotavljanje kakovosti bivanja občank in občanov ter vseh fizičnih in pravnih oseb v občini in hkrati skrbeti za varovanje okolja z izvajanjem svojih storitev. Strateške usmeritve podjetja so:

- stalna vlaganja v opremo in kadre za rast zadovoljstva odjemalcev in lastnikov ter izboljšanje odnosa do okolja, kar se zrcali v letnih poslovnih načrtih, vključno z investicijami,
- za rast zadovoljstva odjemalcev se bo vlagalo v izboljšanje oziroma nadgradnjo informacijske tehnologije,
- skupaj z občino bomo vlagali v modernizacijo komunalne infrastrukture v občini Zagorje ob Savi.

Direktor in ostalo vodstvo se zavezuje k nenehnemu izboljševanju SVK in SRO, za varstvo okolja, vključno s preprečevanjem onesnaževanja, k izpolnjevanju zahtev glede skladnosti in k nenehnemu izboljševanju sistema kakovosti in ravnanja z okoljem.
Politika kakovosti in okolja je na voljo javnosti, z njo pa so seznanjeni vsi zaposleni ter vse relevantne zainteresirane strani.