OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Pravna podlaga: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
(Uradni list RS, št. 51/06)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07)
Naziv organa: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
Skrajšana firma:
KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
Sedež: Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi
Ident.štev. za DDV: SI 82253536
Matična številka: 5073103 000
Mat. štev. zavez. za prispevek: 5061037155
Transakcijski račun: 02338-0012342567 NLB
Telefon: 03/5667-700, 03/5667-701
Faks: 03/5667-714
E-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Odgovorna uradna oseba: Sandi GRČAR, direktor podjetja
Telefon: 03/5667-700
Faks: 03/5667-714
E- naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Datum prve objave kataloga:  
Datum zadnje spremembe:  

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA

ORGANIGRAM

organigram1 2019 4

TEHNIČNI SEKTOR

tehnicni

pdf ikona

FINANČNO - RAČUNOVODSKI SECTOR 

financno

SPLOŠNO-KADROVSKI SEKTOR

splosno

SEZNAM NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT PODJETJA

SLUŽBA VARSTVA PRI DELU
Polona SAJOVIC, dipl. sanit. inž.,
Telefon: 03/56 67 712,
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

FINANČNO RAČUNOVODSKI SEKTOR
- Finančno-računovodski oddelek
- Komercialni oddelek
- Notranja kontrola poslovanja.
Gabi JAVORŠEK, vodja sektorja
Telefon: 03/56 67 707
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

SPLOŠNO KADROVSKI SEKTOR
Marjana Mlinarič-Pikelj, vodja sektorja
Telefon: 03/56 67 706
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

TRŽNICA
naslov: Cesta zmage 35/B, Zagorje ob Savi
Bojan KOS, vodja tržnice
Telefon: 03/56 64 752
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

TEHNIČNI SEKTOR
Milan FAKIN, vodja sektorja
Telefon: 03/56 67 704
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oddelek VODOVOD
Polona SAJOVIC, dipl. sanit. inž.,
Telefon: 03/56 67 712,
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oddelek ČISTILNA NAPRAVA IN KANALIZACIJA
Blanka Povše, vodja oddelka
Telefon:03/56 67 726
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

POKOPALIŠKA SLUŽBA
naslov: Vinska cesta 3, Zagorje ob Savi
Darko BOLTE, vodja pokopališke službe
Telefon: 03/56 64 117
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Oddelek ENERGETIKA
Marko KOS, vodja oddelka
Telefon: 03/56 67 722
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

KOTLARNA
Telefon: 03/56 64 368

Oddelek KOMUNALNE DEJAVNOSTI
- Javne površine
- Komunalni odpadki
- Lokalne ceste in kanalizacija
Gregor Bostič, vodja oddelka
telefon: 03/56 67 720
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:
Sandi GRČAR, direktor podjetja,
Poštni naslov: Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi
telefon: 03/5667-700, 040/850616
faks: 03/5667-714
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.


Podatki o ustanovitvi in lastništvu:
Podjetje je ustanovljeno z odlokom občine Zagorje ob Savi.
Podjetje je v 100 % lasti občine Zagorje ob Savi.

Organi podjetja
Skupščina družbe
število članov skupščine: 7
Sestava skupščine: skupščina družbe šteje 7 članov. Imenuje jih občinski svet za mandatno obdobje štirih let.

Dejavnosti podjetja

Na podlagi:
Odloka o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi,p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z enim družbenikom (Uradni vestnik Zasavja, št. 12/98, Uradni list RS, št.19/07 ) in

Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Zasavja,št.7/02), izvaja podjetje na območju občine naslednje gospodarske javne službe:

- oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- javna snaga in čiščenje javnih površin,
- urejanje lokalnih cest,
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
- urejanje ulic, trgov in cest v mestu Zagorje, Kisovec in Izlake, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
- urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem,
- urejanje in vzdrževanje tržnic,
- urejanje javnih parkirišč,
- oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
- javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih.

Seznam aktov podjetja

Statut podjetja
Odlok o preoblikovanju Javnega komunalnega podjetja Zagorje ob Savi, p.o. v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z enim družbenikom (Uradni list RS, št. 45/2011 ),

Zakoni, podzakonski akti in občinski odloki z delovnega področja podjetja

SPLOŠNO
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93),
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 62/09, 33/11, 91/11, 32/12, 67/12, 82/13),
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13),
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Ur.l. RS št. 87/2012, 109/2012),
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja,št. 7/02, U.L. RS št. 34/2011)

 

OSTALE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo),
Popravek Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 60/06),
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.33/11,9/11,32/12,57/12,44/13)
Zakon o gospodarskih javnih službah( Uradni list RS, št. 32/93, 30/98)

Gospodarska javna služba:
- RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
- ODLAGANJE OSTANKOV KOMUNALNIH ODPADKOV
šifra SKD: 38.110 - zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
(Uradni list RS, št. 78/08)

Uredba o odpadkih
(Uradni list RS, št. 103/11),

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
(Uradni list RS, št. 14/2014),

Uredba o odlagališčih odpadkov
(Uradni list RS, št. 10/14),

Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
(Uradni list RS, št. 107/06, 100/2010),

Uredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 21/01),

Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi
(Uradni list RS, št. 119/06),

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
(Uradni list RS, št. 39/10),

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07,67/11, 18/14),

Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi
(Uradni list RS, št. 70/08),

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
(Uradni list RS, št. 3/10, 64/12, 93/12),

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Zagorje ob Savi
(uradno prečiščeno besedilo –UPB-2 Uradni list RS, št. 34/2014)

Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloga pravilnika o višini tarifnih postavk za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Zagorje ob Savi
(uradno prečiščeno besedilo - UPB-2 Uradni lisr RS, št. 34/2014)

Popravek Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika o višini tarifnih postavk-cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo UPB-2 Uradni list RS, št. 64/2014)

Gospodarska javna služba:
- UREJANJE POKOPALIšČ IN ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM,
- POGREBNE STORITVE IN STORITVE V ZVEZI Z UPEPELJEVANJEM
šifra SKD: 96.030 - pogrebna dejavnost

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
(Uradni list SRS,št. 34/84, 26/90),

Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov
(Uradni list RS, št. 70/97),

Odlok o pokopališkem redu na območju občine Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 13/85, 111/2013),

Odlok o pogrebnih svečanostih na območju občine Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 1/90, 5/90)

Pravilnik o najemanju prostorov za grobove na pokopališčih v občini Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 20/92)

Gospodarska javna služba:
OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO IZ LOKALNEGA OMREŽJA, KI ZAJEMA PROIZVODNJO IN DISTRIBUCIJO TOPLOTNE ENERGIJE
šifra SKD: 35.300 - oskrba s paro in vročo vodo

Energetski zakon
(Uradni list RS, št. 17/14)

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 122/07),

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci
(Uradni list RS, št.52/05),

Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
(Uradni list RS, št. 28/14),

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 24/13),

Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike
(Uradni list RS, št. 25/04),

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplotne energije v občini Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 15/00),

Tarifni sistem daljinskega ogrevanja v občini Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 15/00),

Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja (variabilni del)
(Uradni list RS, št. 2/08),

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 122/07)

Gospodarska javna služba:
- ODVAJANJE IN ČIšČENJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA
šifra SKD: 37.000 - ravnanje z odplakami

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
(Uradni list RS, št. 88/11, 8/12, 108/13),

Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode
(Uradni list RS, št. 109/07 33/08),

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS,št. 45/07, 63/09,105/10),

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(Uradni list RS, št. 80/12),

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS, št. 98/07, 30/10),

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št.54/11),

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 64/12),

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi
(U.L. RS št. 111/2013),

Tehnični pravilnik o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
(U.L. RS št. 3/2014)

Gospodarska javna služba:
- OSKRBA S PITNO VODO IZ JAVNEGA VODOVODA
šifra SKD: 36.000 - zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode

Zakon o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13),

Pravilnik o pitni vodi
(Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09), Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12,

Uredba o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 88/12,

Odlok o oskrbi s pitno in protipožarno vodo iz javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja v občini Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 14/99, 5/02, Uradni list RS, št. 2/08),

Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov
(Uradni vestnik Zasavja št. 5/84)

Gospodarska javna služba:
- UREJANJE LOKALNIH CEST
šifra SKD: 42.110 - gradnja cest

Gospodarske javne službe:
- UREJANJE JAVNIH POTI, POVRšIN ZA PEšCE IN ZELENIH POVRŠIN,
- UREJANJE ULIC, TRGOV IN CEST V MESTU ZAGORJE, KISOVEC IN IZLAKE, KI NISO RAZVRŠČENE MED MAGISTRALNE, REGIONALNE IN LOKALNE CESTE,
- UREJANJE JAVNIH PARKIRIŠČ
- JAVNA SNAGA IN ČIČČENJE JAVNIH POVRšIN
šifra SKD: 81.300 - urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice

Zakon o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 33/06, 45/08, 42/09, 109/09),

Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu
(U.L. RS št. 116/06, 88/08),

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(U.L. RS št. 62/98),

Odlok o občinskih cestah
(Uradni vestnik Zasavja št. 6/99),

Odlok o rednem vzdrževanju občinskih javnih cest v občini Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 7/05, 118/05, 58/07),

Odlok o javni snagi ter urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju Občine Zagorje ob Savi
(U.L. RS št. 94/2011)

Gospodarska javna služba:
- UREJANJE IN VZDRŽEVANJE TRŽNIC
šifra SKD: 68.200 - oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

Tržni red na tržnici ˝Pod uro˝ v Zagorju ob Savi
(uradno prečiščeno besedilo - Uradni list RS, št. 18/04),

Odlok o potrditvi sprememb in dopolnitev tržnega reda na tržnici ˝Pod uro˝ v Zagorju ob Savi
(Uradni list RS, št. 13/04, 96/2013)

Gospodarska javna služba:
- JAVNA RAZSVETLJAVA V NASELJIH, KI OBSEGA RAZSVETLJAVO PROMETNIH IN DRUGIH JAVNIH POVRšIN V NASELJIH
šifra SKD: 35.130 - distribucija električne energije

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja
(Uradni list RS, št. 81/07, 109/07)

Odlok o urejanju javne razsvetljave na območju občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 101/06)


DOSTOP DO KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:
neposreden dostop:
- neposreden vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja na sedežu podjetja vsak delovni dan med 10. in 12. uro po predhodnem dogovoru
(maksimalno možno trajanje neposrednega vpogleda: 30 minut),
dostop na podlagi neformalne zahteve:
- po elektronski poti,
- ustna zahteva,
- preko telefona,
- po elektronski poti,
dostop na podlagi formalne zahteve:
- pisna zahteva po pošti,
- po elektronski poti (na uradni elektronski naslov podjetja: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.)

STROŠKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

Prosilcu informacije javnega značaja se zaračuna stroške za:
- prepis in fotokopijo zahtevane informacije,
- kopijo zahtevane informacije na elektronskem nosilcu,
- pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko in iz fizične v elektronsko obliko,
- poštnino za pošiljanje po pošti.
- za druge načine posredovanja, določene z uredbo Vlade Republike Slovenije

Prosilcu informacije javnega značaja se stroške posredovanja informacije ne zaračuna:
- za vpogled v dokumente,
- za telefonsko posredovanje,
- za posredovanje informacij po elektronski pošti,
- za posredovanje informacij po telefaksu (do skupno 5 strani),
- za druge načine, določene z uredbo Vlade Republike Slovenije.
Cene materialnih stroškov za storitve posredovanja informacij javnega značaja:
Materialni stroški posredovanja informacij javnega značaja se zaračunajo po maksimalnih cenah, določenih z uredbo Vlade Republike
Slovenije. (Uradni list RS,št. 76/05, 119/07)


Skladno z 12.odst.10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 –UPB, 117/0 –ZDavP-2, 23/14 in 50/14, 19/15-odl.US, 102/15 in 7/18 v nadaljevanju ZDIJZ), v povezavi z 2. alinejo 1. odst. 4.a člen ZDIJZ objavljamo podatke o prejemkih zastopnika ter članov organov upravljanja, in sicer osebno ime, dogovorjeno višino mesečnih prejemkov, dogovorjeno višino odpravnine ter skupno višino neto prejemkov v preteklem letu.

Skladno z 11. odst. 10. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št.51/06 –UPB, 117/0 –ZDavP-2, 23/14 in 50/14, v nadaljevanju ZDIJZ) v povezavi z 2. alinejo 1. odst. 4. a člena ZDIJZ, objavljamo podatke o pravnih poslih.