Uporabnike storitev obveščamo, da lahko podatke o stanju vodomera za mesec julij 2024 sporočite preko spletne aplikacije ''Moja komunala'' ter preko odzivnika od 25.7. do 2.8.2024.

Ravnanje z odpadki

otok

V občini Zagorju ob Savi smo že v letu 2003 pričeli z vzpostavitvijo sistema ločenega zbiranja odpadkov. S tem v zvezi je bilo do sedaj na območju celotne občine urejenih že 122 zbiralnic ločenih frakcij (t.i. ekoloških otokov), ki so namenjeni ločenemu zbiranju papirja in stekla. Poleg tega je urejenih tudi nekaj zbiralnic za zbiranje tekstila (oblačila, obutev), električne in elektronske opreme ter odpadnega jedilnega olja.

Konec leta 2006 je pričel obratovati zbirni center komunalnih odpadkov. Zbirni center je urejen na lokaciji zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov »kamnolom Zagorje«.
Z ureditvijo zbirnega centra, je omogočeno vse občanom (gospodinjstvom), da skozi vse leto (v času obratovanja) v zbirni center pripeljejo sortirane odpadke iz gospodinjstev, katerih količina je prevelika za njihov redni odvoz oziroma se jih redno ne odvaža. Poleg tega, se v zbirnem centru lahko oddajo tudi ostali odpadki iz gospodinjstev, kosovni odpadki in nevarni odpadki iz gospodinjstev. Oddaja tovrstnih odpadkov v zbirni centru je brezplačna!

Vse ostale (mešane) komunalne odpadke, ki niso ločeno zbrani ter biološke odpadke prevzema Center za ravnanja z odpadki Zasavje (CEROZ), na lokaciji »Unično« v občini Hrastnik. Obstoječe občinsko odlagališče Kamnolom Zagorje je zaprto in sanirano.

Dosledno izvajanje ločenega zbiranja odpadkov je pogoj, da se na odlagališče odloži čim manj odpadkov in s tem podaljša življenjska doba odlagališča, kot tudi zmanjšajo vplivi na okolje.

Vljudno vas naprošamo, da odpadke ločeno zbirate (papir, plastenke, pločevinke, steklo, tekstil, kosovni odpadki, nevarni odpadki...), jih oddajate v namenske zabojnike oz. pripeljete v zbirni center in, da tovrstnih odpadkov ne odlagate v zabojnik oz. kontejner za ostale odpadke.

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki z upoštevanjem navodil o ločenem zbiranju odpadkov pomembno prispevate k varovanju našega okolja.

 

Navodila o ločenem zbiranju odpadkov

zbiraj

 Navodila za ravnanje z biološkimi odpadki

pdf ikona

Spremembe in novosti pri ravnanju s komunalnimi odpadki

pdf ikona