Ravnanje z odpadki

otok

V občini Zagorju ob Savi smo že v letu 2003 pričeli z vzpostavitvijo sistema ločenega zbiranja odpadkov. S tem v zvezi je bilo do sedaj na območju celotne občine urejenih že 107 zbiralnic ločenih frakcij (t.i. ekoloških otokov), ki so namenjeni ločenemu zbiranju papirja, plastenk, pločevink in stekla.

Slike Komunala ZagorjeKonec leta 2006 je pričel obratovati zbirni center komunalnih odpadkov. Zbirni center je urejen na lokaciji zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov »kamnolom Zagorje«.
Z ureditvijo zbirnega centra, je omogočeno vse občanom (gospodinjstvom), da skozi vse leto (v času obratovanja) v zbirni center pripeljejo sortirane odpadke iz gospodinjstev, katerih količina je prevelika za njihov redni odvoz oziroma se jih redno ne odvaža. Poleg tega, se v zbirnem centru lahko oddajo tudi nevarni odpadki iz gospodinjstev. Oddaja tovrstnih odpadkov v zbirni centru je brezplačna!

Vsi ostali (mešani) komunalni odpadki, ki niso ločeno zbrani, se od leta 2004 odlagajo na medobčinsko odlagališče nenevarnih odpadkov »Unično« v občini Hrastnik. Obstoječe občinsko odlagališče Kamnolom Zagorje je zaprto in sanirano.

Dosledno izvajanje ločenega zbiranja odpadkov je pogoj, da se na novo odlagališče odloži čim manj odpadkov in s tem podaljša življenjska doba novega odlagališča, kot tudi zmanjšajo vplivi na okolje.

Vljudno vas naprošamo, da odpadke ločeno zbirate (papir, plastenke, pločevinke, steklo, tekstil, kosovni odpadki, nevarni odpadki...), jih oddajate v namenske zabojnike oz. pripeljete v zbirni center in, da tovrstnih odpadkov ne odlagate v zabojnik oz. kontejner za ostale odpadke.

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki z upoštevanjem navodil o ločenem zbiranju odpadkov pomembno prispevate k varovanju našega okolja.