OSTALE DEJAVNOSTI

trznica

Družba izvaja naslednje gospodarske javne službe:

- oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,

- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,

- ravnanje s komunalnimi odpadki,

- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

- javna snaga in čiščenje javnih površin,

- urejanje lokalnih cest,

- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,

- urejanje ulic, trgov in cest v mestu Zagorje, Kisovec in Izlake, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,

- urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,

- pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem,

- urejanje in vzdrževanje tržnic,

- urejanje javnih parkirišč,

- oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,

- javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih


pdf ikona   Program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2017-2020

pdf ikona   PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBDOBJE 2021 - 2024

cistilna