Sporočanje stanja vodomera je možno od 25. dne v mesecu do 2. dne v naslednjem mesecu, spletni dostop MOJA KOMUNALA .

Oskrba s pitno vodo

Komunala Zagorje, d.o.o. izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo za nekaj več kot 10.500 občanov.

Občane oskrbujemo z vodo preko naslednjih vodovodnih sistemov:

- Strahovlje Šemnik
- Kotredež Lošč
- Rove
- Peške Kandrše
- Potoška vas
- Izlake
- Prvine

Kratek opis posameznih vodovodnih sistemov:

Strahovlje Šemnik

Vodni viri sistema zajetje Šemnik, zajetje Strahovlje
Rezervni vodni vir vrtina Sava
Dezinfekcijsko sredstvo plinski klor v zajetju Šemnik
Število črpališč 7 (6 za višje predele, 1 na vrtini)
Število vodohranov 6 (največji je vodohran Dolenja vas - 1.200 m3)
Število hidrantov 203

Kotredež Lošč

Vodni viri sistema vrtina Kotredež, zajetje Kotredež, zajetje Lošč
Dezinfekcijsko sredstvo plinski klor, klorinatorska postaja Kotredež
Število črpališč
Število vodohranov 1
Število hidrantov 30

Rove

Vodni viri sistema zajetje Rove
Dezinfekcijsko sredstvo plinski klor
Število črpališč 3 - za višje predele
Število vodohranov 4
Število hidrantov 59

Peške Kandrše

Vodni viri sistema zajetje Križate
Dezinfekcijsko sredstvo Na-hipoklorit pri zbiralniku Križate
Število črpališč 1 - za višje predele, 1 - vrtina
aŠtevilo vodohranov 2
Število hidrantov 6

Potoška vas

Vodovodni sistem Potoška vas predstavlja del vodovodnega sistema Trbovlje, ki je v upravljanju Komunale Trbovlje. Sistem je brez vodnih virov, črpališč, vodohranov, naprav za obdelavo pitne vode, objektov za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika. 
Število hidrantov: 7

Izlake

Vodni viri sistema zajetja Zabreznik, vrtina Izlake
Dezinfekcijsko sredstvo Na-hipoklorit v zgornjem zbiralniku
Število črpališč 1 - na vrtini
Število vodohranov 1
Število hidrantov 72

 Prvine

Vodni viri sistema vrtina Prvine
Dezinfekcijsko sredstvo Na-hipoklorit
Število črpališč 1 - na vrtini , 1 - višje predele
Število vodohranov 1
Število hidrantov 7

 

Skrb za kakovost pite vode

Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodnem sistemu je določeno s sistemom HACCP, kjer so med drugim določeni higienski programi za vodovarstvena območja, objekte in naprave, zaposlene, ravnanje z odpadki, izredne razmere in obveščanje. Vsako leto se izvede javno naročilo male vrednosti za izbiro izvajalca nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode, ki opravljajo terenske oglede, odvzamejo dogovorjeno število vzorcev vode iz javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo in opravijo mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja ter podajo oceno varnosti vodooskrbe.

Največja tveganja predstavljajo mikrobiološko onesnaženje vode z bakterijami fekalnega izvora in kemično onesnaženje z dezinfekcijskim sredstvom - previsoka koncentracija prostega preostalega klora.
Prisotnost dezinfekcijskega sredstva v pitni vodi na več mestih nadziramo dnevno (na začetku in na koncu vsakega vodovodnega sistema).

 pdf ikona  Letno poročilo o pitni vodi 2022

 pdf ikona  Program oskrbe s pitno vodo 2022 - 2025

 pdf ikona  Tehnične zahteve za betonski zunanji jašek

 pdf ikona  Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem vode

 pdf ikona Navodila o prekuhavanju vode