Oskrba s pitno vodo

Komunala Zagorje, d.o.o. izvaja javno službo oskrbe s pitno vodo za nekaj več kot 10.500 občanov.

Občane oskrbujemo z vodo preko naslednjih vodovodnih sistemov:

- Strahovlje Šemnik
- Kotredež Lošč
- Rove
- Peške Kandrše, od 01.06.2007
- Potoška vas, od 03.01.2011
- Izlake, od 01.01.2012

Kratek opis posameznih vodovodnih sistemov:

Strahovlje Šemnik

Vodni viri sistema zajetje Šemnik, zajetje Strahovlje
Rezervna vodna vira zajetje Ribnik, vrtina Sava
Dezinfekcijsko sredstvo Na-hipoklorit v zajetju Šemnik
Število črpališč 8 (6 za višje predele, 2 na vrtinah)
Število vodohranov 6 (največji je vodohran Dolenja vas - 1.200 m3)
Število hidrantov 178

Kotredež Lošč

Vodni viri sistema vrtina Kotredež, zajetje Kotredež, zajetje Lošč
Dezinfekcijsko sredstvo plinski klor, klorinatorska postaja Kotredež
Število črpališč 1 - na vrtini
Število vodohranov 1
Število hidrantov 25

Rove

Vodni viri sistema zajetje Rove
Dezinfekcijsko sredstvo Na-hipoklorit v zajetju Šemnik
Število črpališč 3 - za višje predele
Število vodohranov 4
Število hidrantov 59

Peške Kandrše

Vodni viri sistema zajetje Križate
Dezinfekcijsko sredstvo Na-hipoklorit pri zbiralniku Križate
Število črpališč 2 - za višje predele
Število vodohranov 3
Število hidrantov 6

Potoška vas

Vodovodni sistem Potoška vas predstavlja del vodovodnega sistema Trbovlje, ki je v upravljanju Komunale Trbovlje. Sistem je brez vodnih virov, črpališč, vodohranov, naprav za obdelavo pitne vode, objektov za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika… V upravljanje smo ga prejeli v letu 2011.
Število hidrantov: 6

Izlake

Vodni viri sistema zajetja Zabreznik, vrtina Izlake
Dezinfekcijsko sredstvo Na-hipoklorit v zgornjem zbiralniku
Število črpališč 1 - na vrtini
Število vodohranov 2
Število hidrantov 47

Količine vode v m3 in razmerje med prodano vodo gospodinjstvom in gospodarstvu so za obdobje 2000 - 2011 prikazane v naslednji tabeli in grafičnemu prikazu:

LETO GOSPODARSTVO % GOSPODINJSTVA % SKUPAJ %
2000 97.056 15,7 520.704 84,3 617.760 100
2001 111.681 18,2 502.645 81,8 614.326 100
2002 111.198 18,6 487.030 81,4 598.228 100
2003 112.471 18,9 483.074 81,1 595.545 100
2004 95.327 16,8 473.118 83,2 568.445 100
2005 108.622 19,1 460.908 80,9 569.530 100
2006 91.743 16,7 457.342 83,3 549.085 100
2007 85.789 16 453.688 84 539.477 100
2008 90.252 16,5 458.181 83,5 548.433 100
2009 88.101 16,4 450.219 83,6 538.320 100
2010 102.492 18,8 442.018 81,2 544.510 100
2011 89.357 17,2 431.398 82,8 520.755 100

Opomba: količine vode se v posameznem letu nanašajo na vse vodovodne sisteme, ki so bili v tekočem letu v upravljanju Komunale Zagorje, d.o.o.

Skrb za kakovost pite vode

Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodnem sistemu je določeno s sistemom HACCP, kjer so med drugim določeni higienski programi za vodovarstvena območja, objekte in naprave, zaposlene, ravnanje z odpadki, izredne razmere in obveščanje. Vsako leto se izvede javno naročilo male vrednosti za izbiro izvajalca nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode, ki opravljajo terenske oglede, odvzamejo dogovorjeno število vzorcev vode iz javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo in opravijo mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja ter podajo oceno varnosti vodooskrbe.

Največja tveganja predstavljajo mikrobiološko onesnaženje vode z bakterijami fekalnega izvora in kemično onesnaženje z dezinfekcijskim sredstvom - previsoka koncentracija prostega preostalega klora.
Prisotnost dezinfekcijskega sredstva v pitni vodi na več mestih nadziramo dnevno (na začetku in na koncu vsakega vodovodnega sistema).

pdf ikona

Program oskrbe s pitno vodo 2018 - 2021

 

pdf ikona

Tehnične zahteve za betonski zunanji jašek