Uporabnike storitev obveščamo, da lahko podatke o stanju vodomera za mesec julij 2024 sporočite preko spletne aplikacije ''Moja komunala'' ter preko odzivnika od 25.7. do 2.8.2024.

Oskrba s pitno vodo

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. pod identifikacijsko številko ID80 upravljamo s sedmimi vodovodnimi sistemi, na oskrbovalnih območjih:

ID VS 1206 Strahovlje – Šemnik,
ID VS 1208 Kotredež – Lošč,
ID VS 1209 Rove,
ID VS 1424 Peške – Kandrše,
ID VS 1676 Potoška vas,
ID VS 1677 Izlake in
ID VS 1759  Prvine ter del Dobrljevega.

Po zadnjih podatkih oskrbujemo s  pitno vodo 9739 prebivalcev.

Sistem za oskrbo s pitno vodo Strahovlje – Šemnik

Sistem za oskrbo s pitno vodo Strahovlje – Šemnik oskrbuje skupno 6834 uporabnikov,

na posameznih delih omrežja pa so podatki naslednji:

      -     Strahovlje – Šemnik (vas Strahovlje, Šemnik in Sp. Šemnik): 125 prebivalcev

  • Kisovec – Loke (Kisovec, naselja Loke in Ribnik): 1673 prebivalcev
  • Zagorje – Toplice (Podkraj, Podvine, Vine, Toplice, Okrogarjeva kolonija, Kopališka ulica) : 970 prebivalcev,
  • Zagorje – mesto (centralni del Zagorja, naselja Dolenja vas in Šklendrovec, Cesta Borisa Kidriča, Cesta zmage, Cesta 9. avgusta, Pečarjeva in Levstikova ulica, Polje): 4066 prebivalcev.

Letna distribucija  vode za leto 2022 je 450.472 m3.

Dezinfekcija pitne vode se izvaja v zajetju Šemnik s tekočim klorom, CAS številka: 7782-50-5, EC številka: 231-959-5.

Tip vode: površinska (Šemnik) in nepovršinska (Strahovlje).

Vzorčenje pitne vode na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre po planu opravljamo 6 x letno (januar, marec, maj, julij, september in november), v primeru odstopanj se intenziteta vzorčenj poveča.

Pri vsakem vzorčenju preverimo tudi kvaliteto surove vode, rezultati so nam vodilo pri optimizaciji priprave pitne vode. Poleg rednih mikrobioloških preskušanj (cca. 40 vzorcev), dodatno preverjamo še prisotnost na Clostridium perfingens in enterokok (4 x letno). Poleg rednih fizikalno kemijskih preskušanj (12 vzorcev), se enkrat letno preveri še prisotnost trihalometanov in klorida, ki so stranski produkti priprave vode.

Dvakrat letno se opravi mikrobiološka in razširjena fizikalno kemijska analiza rezervnega vodnega vira Sava. Glede na dejstvo, da se rezervni vodni vir Sava uporablja izjemoma, smo se odločili, da se bo voda iz vrtine vzorčila 1 x letno, v mesecu juniju, nadalje po potrebi.

Koncentracije prostega preostalega klora v vzorcih so v okviru predpisanih vrednosti po veljavni zakonodaji.

Na  sistemu oskrbe s pitno vodo se opravljajo redna čiščenja in vzdrževanja. Zagotovljen je redni nadzor objektov in naprav.

 pdf ikona Rezultati preskušanj

Sistem za oskrbo s pitno vodo Kotredež – Lošč

Sistem za oskrbo s pitno vodo Kotredež – Lošč oskrbuje 669 prebivalcev, na posameznih delih omrežja pa:

  • Kotredež – Rove: 140 prebivalcev,
  • Zagorje – vzhod – VC (naselje Selo, Cankarjev trg, Cesta 9. avgusta, Vinska cesta, Pintarjeva cesta, Trboveljska cesta): 529 prebivalcev.

Letna distribucija  vode je 39.732m3.

Dezinfekcija se je izvajala v strojnici pod zajetjem Kotredež s tekočim klorom, CAS številka: 7782-50-5, EC številka: 231-959-5.

Tip vode: površinska (zajetje Kotredež) in nepovršinska (zajetje na vrtini Kotredež in Lošč).

Vzorčenje pitne vode na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre po planu opravljamo 4 x letno (januar, april, julij in oktober), v primeru odstopanj se intenziteta vzorčenj poveča.

Pri vsakem vzorčenju preverimo tudi kvaliteto surove vode, rezultati so nam vodilo pri optimizaciji priprave pitne vode. Poleg rednih mikrobioloških preskušanj (16 vzorcev), dodatno preverjamo še prisotnost na Clostridium perfingens in enterokok (2 x letno). Poleg rednih fizikalno kemijskih preskušanj (12 vzorcev), se enkrat letno preveri še prisotnost trihalometanov in klorida, ki so stranski produkti priprave vode.

Koncentracije prostega preostalega klora v vzorcih so v okviru predpisanih vrednosti po veljavni zakonodaji.

Na  sistemu oskrbe s pitno vodo se opravljajo redna čiščenja in vzdrževanja. Zagotovljen je redni nadzor objektov in naprav.

pdf ikona Rezultati preskušanj

Sistem za oskrbo s pitno vodo Rove

Sistem za oskrbo s pitno vodo Rove oskrbuje 883 prebivalcev, na delih omrežja:

  • Zagorje - vzhod – NC: 662 prebivalcev v naselju Selo, v Farčnikovi koloniji, na Cesti 9. avgusta in v Naselju Srečka Kosovela,
  • Ravenska vas: 221 prebivalcev Ravenske vasi, Bevškega in Sela.

Letna distribucija vode je 61.087m3.

Dezinfekcija se je izvajala v zajetju Rove s tekočim klorom, CAS številka: 7782-50-5, EC številka: 231-959-5.  Tip vode: nepovršinska.

Vzorčenje pitne vode na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre po planu opravljamo 4 x letno (februar, maj, avgust in oktober) v primeru odstopanj se intenziteta vzorčenj poveča.

Pri vsakem vzorčenju preverimo tudi kvaliteto surove vode, rezultati so nam vodilo pri optimizaciji priprave pitne vode. Poleg rednih mikrobioloških preskušanj (16 vzorcev), dodatno preverjamo še prisotnost na Clostridium perfingens in enterokok (2 x letno). Poleg rednih fizikalno kemijskih preskušanj (12 vzorcev), se enkrat letno preveri še prisotnost trihalometanov, klorida, arzena in svinca.

Koncentracije prostega preostalega klora v vzorcih so v okviru predpisanih vrednosti po veljavni zakonodaji.

Na  sistemu oskrbe s pitno vodo se opravljajo redna čiščenja in vzdrževanja. Zagotovljen je  redni nadzor objektov in naprav.

pdf ikona Rezultati preskušanj

Sistem za oskrbo s pitno vodo Peške - Kandrše

Sistem za oskrbo s pitno vodo Peške - Kandrše oskrbuje 90 prebivalcev na oskrbovalnem območju:

Peške - Kandrše, v naseljih Kandrše in Dolgo Brdo.

Letna distribucija vode je cca. 5.555m3.

Dezinfekcija se vrši z natrijevim hipokloritom, CAS številka: 7681-52-9, EC številka: 231-668-3, v strojnici vodohrana Vrh.

Vzorčenje pitne vode na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre po planu opravljamo 4 x letno (januar, april, julij in oktober) v primeru odstopanj se intenziteta vzorčenj poveča.

Pri vsakem vzorčenju preverimo tudi kvaliteto surove vode, rezultati so nam vodilo pri optimizaciji priprave pitne vode. Poleg rednih mikrobioloških preskušanj (12 vzorcev), dodatno preverjamo še prisotnost na Clostridium perfingens in enterokok (2 x letno). Poleg rednih fizikalno kemijskih preskušanj (8 vzorcev), se enkrat letno preveri še prisotnost trihalometanov, bromata in klorata.

Koncentracije prostega preostalega klora so bile v okviru predpisanih vrednosti po veljavni zakonodaji.

Opravljalo se je redno čiščenje in tehnično vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo. Zagotovljen je bil redni nadzor objektov in naprav.

pdf ikona Rezultati preskušanj

 Sistem za oskrbo s pitno vodo Potoška vas

 Sistem za oskrbo s pitno vodo Potoška vas oskrbuje 110 prebivalcev na oskrbovalnem območju:

  • Potoška vas, v delu naselja Potoška vas.

Sistem se oskrbuje z vodo iz vodovodnega sistema, ki je v upravljanju Komunale Trbovlje, d.o.o., ki spremlja zdravstveno ustreznost vode, po našem planu vzorčimo vodo na mestu uporabe.

Skupna distribucija vode v sistem Potoška vas je 3.891m3, dezinfekcija se je vršila v okviru VS Trbovlje. Tip vode: nepovršinska.

Vzorčenje pitne vode na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre po planu opravljamo 3 x letno (marec, julij in november) v primeru odstopanj se intenziteta vzorčenj poveča. Poleg rednih mikrobioloških preskušanj (6 vzorcev), dodatno preverjamo še prisotnost na Clostridium perfingens in enterokok (1 x letno). Poleg rednih fizikalno kemijskih preskušanj (3 vzorci), se enkrat letno preveri še prisotnost trihalometanov, bromata in klorata.

Koncentracije prostega preostalega klora so bile v okviru predpisanih vrednosti po veljavni zakonodaji.

Opravljalo se je redno čiščenje in tehnično vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo. Zagotovljen je bil redni nadzor objektov in naprav.

pdf ikona Rezultati preskušanj

Sistem za oskrbo s pitno vodo Izlake

  Sistem za oskrbo s pitno vodo Izlake oskrbuje 1120 prebivalcev na oskrbovalnem območju:

  • Izlake, v naseljih Izlake, Orehovica, Podlipovica, Zg. Izlake, Sp. in Zg. Prhovec.

Sistem se oskrbuje z vodo iz vodnih virov: zajetja Zabreznik in vrtine Izlake.

Skupna distribucija vode v sistem Izlake je 64.578m3, dezinfekcija se vrši z natrijevim hipokloritom, CAS številka: 7681-52-9, EC številka: 231-668-3.

Tip vode: nepovršinska (vrtina Izlake) in površinska (zajetja Zabreznik).

Vzorčenje pitne vode na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre po planu opravljamo 4 x letno (februar, maj, avgust in november) v primeru odstopanj se intenziteta vzorčenj poveča.

Pri vsakem vzorčenju preverimo tudi kvaliteto surove vode, rezultati so nam vodilo pri optimizaciji priprave pitne vode. Poleg rednih mikrobioloških preskušanj (23 vzorcev), dodatno preverjamo še prisotnost na Clostridium perfingens in enterokok (2 x letno). Poleg rednih fizikalno kemijskih preskušanj (8 vzorcev), se enkrat letno preveri še prisotnost trihalometanov, bromata klorata, Atrazina, Atrazin – Desitila in železa.

Koncentracije prostega preostalega klora so bile v okviru predpisanih vrednosti po veljavni zakonodaji.

Opravljalo se je redno čiščenje in tehnično vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo. Zagotovljen je bil redni nadzor objektov in naprav.

pdf ikona Rezultati preskušanj

 Sistem za oskrbo s pitno vodo Prvine in del Dobrljevega

Sistem za oskrbo s pitno vodo prvine in del Dobrljevega oskrbuje 33 prebivalcev v naseljih Dobrljevo, Brezje, Čemšenik in Jelenk. Sistem se oskrbuje z vodo iz vrtine Prvine. Distribucija vode znaša 4.170m³, zaradi težav s povišano motnostjo je vzpostavljen sistem filtracije s peščenimi filtri, dezinfekcija se vrši z natrijevim hipokloritom, Tip vode: nepovršinska (vrtina Prvine).

Vzorčenje pitne vode na mikrobiološke in fizikalno kemijske parametre po planu opravljamo 4 x letno (februar, maj, avgust in november) v primeru odstopanj se intenziteta vzorčenj poveča.

Pri vsakem vzorčenju preverimo tudi kvaliteto surove vode, rezultati so nam vodilo pri optimizaciji priprave pitne vode. Poleg rednih mikrobioloških preskušanj (12 vzorcev), dodatno preverjamo še prisotnost na Clostridium perfingens in enterokok (2 x letno). Poleg rednih fizikalno kemijskih preskušanj (8 vzorcev), se enkrat letno preveri še prisotnost trihalometanov, bromata in klorata.

Koncentracije prostega preostalega klora so bile v okviru predpisanih vrednosti po veljavni zakonodaji.

Opravljalo se je redno čiščenje in tehnično vzdrževanje sistema oskrbe s pitno vodo. Zagotovljen je bil redni nadzor objektov in naprav.

pdf ikona Rezultati preskušanj

pdf ikona Trdota vode in mineralne snovi v pitni vodi

Informacije o morebitni nevarnosti za zdravje ljudi in nasveti za varno uporabo vode

Kvaliteto oziroma zdravstveno ustreznost pitne vode spremljamo z laboratorijskimi analizami, s katerimi vzorce pitne vode preskušamo na mikrobiološke, kemijske in indikatorske parametre.

Mikrobiološki parametri nam pokažejo obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode z mikroorganizmi. Preskušanje vzorca pitne vode na posamezne kemijske parametre pokaže obseg in stopnjo onesnaženosti pitne vode s kemičnimi snovmi, ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi. Kljub velikemu številu kemikalij v okolju so v normative vključene le nekatere, s katerimi si pomagamo pri oceni. Za indikatorske parametre mejne vrednosti niso določene na osnovi neposredne nevarnosti za zdravje, ampak nam dajo informacijo o urejenosti celotnega sistema in nas opozarjajo, zlasti ob spremembah, da se z vodo nekaj dogaja in jih je treba raziskati.

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) pripravlja navodila, priporočila in mnenja za upravljavce vodovodnih omrežji ter lastnike objektov, priključenih na vodovodno omrežje.

Več o posameznih parametrih in ostala priporočila najdete na povezavi  NIJZ:

https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/parametri-ki-jih-dolocamo-v-pitni-vodi/

https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/navodila-o-prekuhavanju-vode/

https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-za-uporabo-vode-ob-izdanem-ukrepu-prekuhavanja-vode/

https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-lastnikom-objektov-za-vzdrzevanje-interne-vodovodne-napeljave/

https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-lastnikom-objektov-o-ukrepih-za-zmanjsanje-in-odpravo-tveganja-ce-je-vzrok-neskladnosti-pitne-vode-interna-vodovodna-napeljava/

Ocena tveganja

Ocena tveganja temelji na osnovi načel HACCP sistema in omogoča prepoznavo, oceno, ukrepanje in nadzor nad morebitno prisotnimi dejavniki tveganja v pitni vodi, ki lahko ogrožajo zdravje človeka. Po prejemu navodil s strani NIJZ se bo na podlagi 21. člena Uredbe o pitni vodi (Ur.l. RS št. 61/2023) izdelala posodobljena ocena tveganja.

Tveganja so se ocenjevala v celotni vodoodskrbni verigi, od  vodovarstvenih območij do pipe uporabnika: na vodovarstvenem območju, na vodnih virih, pred in po pripravi vode, na omrežju z pripadajočimi komponentamii, internih napeljavah, vse do pipe uporabnika. Upoštevali smo tudi tveganja, ki jih lahko doprinesejo zaposleni ali pa izredne razmere na katere nimamo vpliva (poplave, potresi, žled, vojna…).

Tveganja smo uvrstili med izredne situacije, za preprečevanje le-te smo predpisali izvajanje preventivnih ukrepov in za primere, ko pride do tveganega dogodka, smo predpisali  izvajanje korektivni ukrepov, obveščanje uporabnikov z namenom, da se tveganje za uporabnika popolnoma prepreči ali pa zniža na sprejemljivo raven.

pdf ikona Tabela - Analiza tveganj in preventivni ukrepi

 Nasveti za zmanjšano porabo pitne vode

 Pitna voda je vir življenja, zato moramo biti pri njeni rabi varčni.

 Nekaj nasvetov za vsakodnevno nižjo porabo pitne vode:

- pri nakupu WC kotlička izberimo takega, ki ima dve stopnji splakovanja; z manj in več vode, na ta način lahko porabo vode zmanjšamo do 30 %;

- poraba vode pri prhanju je približno trikrat manjša (cca. 50 litrov) kot pri kopanju (od 150 do 200 litrov), zato se za kopanje odločajmo čim redkeje;

-primerjava med ročnim in strojnim pomivanjem posode kaže, da lahko pri ročnem pomivanju porabimo do 4-krat več vode;

- pri ročnem pomivanju posode pipo zapirajte vsakič, ko vode neposredno ne potrebujete;

- količino tople vode, ki priteče iz pipe, uravnavajmo glede na dejanske potrebe. Prevelik pretok tople vode pri umivanju ali pranju posode je čista izguba;

- vestno zapirajmo pipo takrat, ko vode neposredno ne potrebujemo;

- namestitev prhe z nizko pretočno glavo, namestitev omejevalca pretoka na pipo ali prho;

- zbiranje deževnice, ker lahko z rabo deževnice nadomestimo kar polovico potreb po vodi v gospodinjstvu (splakovanje stranišča, pranje perila, pranje avtomobila, zalivanje vrta);

- uporabite vodo od pranja zelenjave in sadja za zalivanje rož, vrta. 

V primeru  upada vodnih virov in posledično količin pitne vode, ki je običajno posledica daljšega sušnega obdobja, za potrebe  prebivalstva ter gospodarstva, v izogib hujšemu pomanjkanju svetujemo maksimalno varčevanje z rabo vode in dosledno izvajanje izdanih ukrepov.

Vodo se uporablja le za najnujnejše namene, ki so osnova za življenje in delo.

 V prvi fazi izdamo ukrep prepovedi rabe pitne vode za:

- polnjenje bazenov,

- pranje osebnih avtomobilov, tovornih vozil in vozil javnega prevoza,

- pranje javnih površin (cest in ulic) in zasebnih površin (dvorišča,..),

- zalivanje vrtov, zelenih površin in športnih igrišč,

- namakanje kmetijskih površin.

V primeru, da navedeni ukrepi ne zadostujejo se omeji oskrba s pitno vodo (redukcija vode z ozirom na specifiko posameznih VS sistemov), vključitev rezervnega vodnega vira vrtine Sava za oskrbo VS Strahovlje – Šemnik.

Kako preprečiti tveganje za zdravje zaradi zastajanja vode v internih napeljavah

V času počitnic, praznikov, dopustov, zaprtju dejavnosti, izrednih dogodkih je poraba vode v objektih zmanjšana ali prekinjena, zato lahko pride do zastajanja vode v internem vodovodnem omrežju. Posledično prihaja do razmnoževanja mikroorganizmov ali izločanja nevarnih snovi iz omrežja v pitno vodo, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje.

Po začasni zmanjšani ali prekinjeni porabi pitne vode, običajno pred prvo ponovno uporabo zadostuje ukrep spiranja.

Potrebno je:

- preučiti izvedbeni načrt interne vodovodne napeljave in ustreznost vgrajenega materiala;

- pripraviti načrt spiranja omrežja po korakih, da dosežemo spiranje celotnega objekta;

- odstraniti nastavke na pipah (mrežice ali usmerjevalnike vode);

- s spiranjem pričeti na pipi, ki je najbližje vodomernemu mestu, nadaljevati ločeno po nadstropjih od pritličja navzgor ter časovno ločeno po vertikalah. Načrt mora obvezno dosegati vsa mesta, tudi tista, kjer se voda uporablja manj ali v predelih objektov, ki bodo še naprej neuporabljena;

-spirati s turbulentnim tokom vsaj 15 minut oziroma v odvisnosti od razmer vsaj do takrat, da se voda izmenja s svežo vodo iz javnega vodovodnega sistema, ni na pogled obarvana ali motna in njena temperatura ostane nespremenjena vsaj eno minuto. Turbulentni tok povzročite z zaporednim zapiranjem in odpiranjem pipe;

- evidentirati slepe/mrtve rokave in jih odstraniti, do njihove odstranitve pa vsaj enkrat tedensko izvesti spiranje dela napeljave, ki ni v redni uporabi;

- v primeru vgrajenih naprav, kot so filtri, mehčalci itd., jih je potrebno skladno z navodili proizvajalca redno vzdrževati (postanejo lahko ugodna cona za razmnoževanje mikroorganizmov);

-poskrbeti tudi za intenzivno spiranje internega hidrantnega omrežja, če je neposredno vezano na interno vodovodno napeljavo.

Učinkovitost spiranja internega omrežja lahko preverite z odvzemom vzorca za laboratorijsko preskušanje (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, NLZOH).

V kolikor rezultati niso zdravstveno ustrezni, je potrebno za zagotovitev varne oskrbe s pitno vodo izvesti dodaten ukrep, običajno dezinfekcijo interne vodovodne napeljave. Postopek dezinfekcije lahko izvaja le strokovno usposobljena oseba.

Priporočamo tudi, naj voda na vsaki pipi, vsak dan pred prvo uporabo teče vsaj 2 minuti (curek naj bo enakomeren, srednje jakosti, debelosti svinčnika) oziroma toliko časa, da se temperatura vode na pipi ustali.

Poskrbite, da se voda v interni vodovodni napeljavi izmenja vsaj enkrat na 7 dni. To storite s splakovanjem stranišč in z odprtjem vseh pip, vsaj do ustalitve temperature vode.

Na osnovi poznavanja interne vodovodne napeljave ocenite ali obstajajo ugodni pogoji za razmnoževanje legionele (neustrezna temperatura vode v interni napeljavi, daljša prekinitev rabe vode kot npr.: šole, vrtci, dopustniške kapacitete, daljša odsotnost zaradi koriščenja dopusta,…). V kolikor ocenite, da obstaja tveganje so potrebni ukrepi za zniževanje oziroma odpravo legionel.

https://nijz.si/wp-content/uploads/2023/07/Priporocila-za-vzdrzevanje-interne-vodovodne-napeljave.pdf

https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/priporocila-lastnikom-objektov-o-ukrepih-za-zmanjsanje-in-odpravo-tveganja-ce-je-vzrok-neskladnosti-pitne-vode-interna-vodovodna-napeljava/

https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/preprecevanje-razmnozevanja-legionel-v-internih-vodovodnih-napeljavah/

 pdf ikona  Letno poročilo o pitni vodi 2023

 pdf ikona  Program oskrbe s pitno vodo 2022 - 2025

 pdf ikona  Tehnične zahteve za betonski zunanji jašek

 pdf ikona  Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem vode

 pdf ikona  Navodila o prekuhavanju vode

 pdf ikona  Obvestilo uporabnikom pitne vode o načinih obveščanja v letu 2024