POGREBNE STORITVE

POGREBNE in POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI


(zadnja sprememba cen dejavnosti 01.08.2008, delna dopolnitev l.2014,2015 1.1. in 01.02.2019)

  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z 9,5% DDV DDV 22% Cena EUR z 22% DDV
             
1.  24-URNA DEŽURNA SLUŽBA * (obvezna GJS) veljavnost cene od 01.02.2019 pokojnik 169,9577 16,1460 186,1037 0 0
             
2. KLASIČNI POKOP             
a) Opravila pred pogrebom            
    - urejanje pokojnika  z oblačenjem 26,25 2,49 28,74 0 0
    - urejanje pokojnika  brez oblačenja 21,72 2,06 23,78 0 0
    - izkop klasičnega groba   129,24 12,28 141,52 0 0
    - izkop otroškega groba    46,77 4,44 51,21 0 0
b) Pogrebna opravila            
    - pogrebno moštvo   89,25 8,48 97,73 0 0
    - pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje 111,62 10,60 122,22 0 0
    - zasip groba (dejansko po režijskih urah) 0 0 0 0 0
c)  Uporaba poslovilnega objekta na dan 16,69 1,59 18,28 0 0
d) Prvo čiščenje po pokopu   9,31 0,88 10,19 0 0
e) Dodatek : izvajanje klasičnega pokopa na soboto na dan 160,89 15,28 176,17 0 0
             
3. ŽARNI  POKOP             
a) Opravila pred pogrebom            
    - urejanje pokojnika  z oblačenjem 18,31 1,74 20,05 0 0
    - urejanje pokojnika  brez oblačenja 14,5 1,38 15,88 0 0
    - izkop za žarni  grob(vgradnja zaboja,izkop za eko žaro) 31,04 2,95 33,99 0 0
b) Pogrebna opravila            
    - pogrebno moštvo   44,63 4,24 48,87 0 0
    - pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje 55,8 5,30 61,10 0 0
c)  Uporaba poslovilnega objekta na dan 16,69 1,59 18,28 0 0
d) Prvo čiščenje po pokopu   9,31 0,88 10,19 0 0
e) Storitev posipa    29,52 2,80 32,32 0 0
f) Upepelitev po ceniku podjetja Žale Ljubljana 0 0 0 0 0
g) Dodatek : izvajanje žarnega pokopa na soboto na dan 90,98 8,64 99,62 0 0
             
4. OSTALE STORITVE             
     - organizacija pogreba   16,69 1,59 18,28 0 0
     - uporaba svečnikov in mrtvaškega odra na dan 3,57 0,34 3,91 0 0
     - uporaba hladilnika na dan 8,43 0,80 9,23 0 0
     - izvedba dekoracije pri grobu   17,07 1,62 18,69 0 0
     - ozvočenje   9,31 0,88 10,19 0 0
     - izdelava soglasja za postavitev spomenika oz.drugih del 9,31 0,88 0 2,05 11,36
     - režijska ura    17,07 1,62 18,69 0 0
     - ležarina za odstranjeno dodatno opremo groba na dan 2,27 0,22 0 0,50 2,77
             
5. PREVOZ POKOJNIKOV             
     - specialno pogrebno vozilo s spremljevalcem:          
       ~ Zagorje do 3 km   22,11 2,10 24,21 0 0
       ~ Zagorje nad 3 km   24,75 2,35 27,10 0 0
       ~ Trbovlje   31,98 3,04 35,02 0 0
       ~ Ljubljana   55,8 5,30 61,10 0 0
     - specialno pogrebno vozilo brez spremljevalca km 0,47 0,04 0,51 0 0
5.1. Prevozi            
     - osebno vozilo km 0,42 0,04 0,46 0 0

Opomba:
storitev pod tč.2 -e in pod tč. 3 -g, - ceni veljata od 15.03.2014 dalje.
* Cena je oblikovana v skladu z Uredo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe-Ur.list RS št.5/2018 in sklepom Občinskega sveta št. 354-107/2018, z dne 28.01.2019.

 

6. POSEBNE POGREBNE STORITVE  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
    - odpiranje  grobnice ali groba   9,70 0,92 10,62
    - zapiranje   grobnice ali groba   9,70 0,92 10,62
    - eshumacija mrliča v pločevinasti krtsti   17,07 1,62 18,69
    - eshumacija mrliča v leseni krtsti   19,48 1,85 21,33
    - pomoč pri seciranju in uporaba mrtvašnice   17,07 1,62 18,69
    - pomoč pri seciranju mrliča v razpad.stanju upor.mrtvašnice   34,77 3,30 38,07
    - pobiranje ponesrečenca z manjšo poškodbo    38,04 3,61 41,65
    - pobiranje ponesrečenca z večjo poškodbo   55,10 5,23 60,33
    - enkratna uporaba transportne krste za različne namene   8,43 0,80 9,23
V primeru, da pogreb traja več kot 1 uro, zaračunamo poleg storitev še režijske ure po veljavnem ceniku. Za VSE storitve, ki se izvajajo ob sobotah, se veljavne cene povečajo za 35%, ob nedeljah,praznikih in v nočnem času (od 22.00h do 6.00h) pa za 50 %.
Nadomestilo za povečane stroške v času opravljanja cerkvenih svečanosti v cerkvi znaša  :    89,25 8,48 97,73

7. GROBNINA (oskrbnina pokopališč in najemnina prostora za grob-letno) veljavnost 1.1.2019 enota mere Cena EUR DDV 22,00% Cena EUR z DDV 
7.1. Oskrbnina pokopališč        
    - grobnica   26,73 5,88 32,61
    - družinski grob   21,86 4,81 26,66
    - samski grob    16,90 3,72 20,62
    - otroški grob   13,47 2,96 16,43
    - žarni grob    16,90 3,72 20,62
    - družinski – del groba – 1 / 2   10,93 2,40 13,33
    - družinski – večji – 1+1 / 2   32,78 7,21 40,00
    - družinski grob – 1 / 3   10,93 2,40 13,33
    - družinski grob – 2 / 3   21,86 4,81 26,66
    - družinski – veliki – 2   43,70 9,61 53,32
7.2. Najemnina za grob        
    - grobnica   7,73 1,70 9,43
    - družinski grob   6,67 1,47 8,14
    - samski grob    5,73 1,26 6,99
    - otroški grob   4,87 1,07 5,94
    - žarni grob    5,73 1,26 6,99
    - družinski – del groba – 1 / 2   3,34 0,74 4,08
    - družinski – večji – 1+1 / 2   10,03 2,21 12,23
    - družinski grob – 1 / 3   3,34 0,74 4,08
    - družinski grob – 2 / 3   6,67 1,47 8,14
    - družinski – veliki – 2   13,36 2,94 16,30
         
8. IZDELAVA NAGROBNE PLOŠČE IN NAPISA         
    Raztrositev pepela        
    - nagrobna plošča (po ceniku izvajalca)   0 0 0
    - črka (barvana)  kos (po ceniku izvajalca)   0 0 0
         
9. IZDELAVA NAGROBNIH OKVIRJEV        
    - okvir za samski grob   254,52 55,99 310,51
    - okvir za družinski grob   333,50 73,37 406,87
    - okvir za žarni grob   173,69 38,21 211,90
         
10. DODATNE POGREBNE STORITVE
       
    -hlajenje oz. ogrevanje poslovilnega objekta od 01.02.2014 ura 2,59 0,57 6,16
         
11. POSEBNE STORITVE-PREKOP UMRLEGA        
    - prekop umrlega-pokopan do 10 let   836,70 79,49 916,19
    - prekop umrlega-pokopan nad 10 let   570,47 54,19 624,66
(izkop, pobiranje, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijska sredstva)        
         
12. STROŠKI UPEPELITVE - ŽARNI POKOP        
Stroški se obračunajo po računu Žale Ljubljana : (veza pogodba o poslovnem sodelovanju).  
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o.      
         
13. UPORABA PROSTORA ZA POSLOVITEV PRED UPEPELITVIJO (od 01.08.2009 dalje)   48,44 4,60 53,04
       
14. UPORABA PROSTORA ZA VERSKI OBRED - vključ. priprava prostora,dezinfekcija (od 1.9.2015 dalje) 53,13 5,05 58,18
 
15. STROŠKI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE - JKP TRBOVLJE, od 01.01.2019
Stroški se obračunajo po računu JKP Trbovlje : veza Pogodba o poslovnem sodelovanju.
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o.

Opomba:
Prodajne cene pogrebnega materiala se formirajo v odvisnosti od nabavne cene in so na voljo uporabnikom na sedežu Pokopališke službe.