Uporabnike storitev obveščamo, da lahko podatke o stanju vodomera za mesec julij 2024 sporočite preko spletne aplikacije ''Moja komunala'' ter preko odzivnika od 25.7. do 2.8.2024.

POGREBNE STORITVE

POGREBNE in POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI


(Veljavnost cenika je od 1.1.2024 dalje, razen za 24-urno dežurno službo))

  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z 9,5% DDV DDV 22% Cena EUR z 22% DDV
             
1.  24-URNA DEŽURNA SLUŽBA *   (obvezna GJS) veljavnost cene od 01.06.2024 pokojnik 224,0937 21,2889 245,3826 0 0
             
2. KLASIČNI POKOP             
a) Opravila pred pogrebom            
    - urejanje pokojnika  z oblačenjem 42,32 4,02 46,34 0 0
    - urejanje pokojnika  brez oblačenja 37,03 3,52 40,55 0 0
    - izkop klasičnega groba   174,57 16,58 191,15 0 0
    - izkop otroškega groba    74,06 7,04 81,10 0 0
b) Pogrebna opravila            
    - pogrebno moštvo   169,28 16,08 185,36 0 0
    - pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje 203,14 19,30 222,43 0 0
    - zasip groba (dejansko po režijskih urah) 0 0 0 0 0
c)  Uporaba poslovilnega objekta na dan 47,61 4,52 52,13 0 0
d) Prvo čiščenje po pokopu   17,99 1,71 19,69 0 0
e) Dodatek : izvajanje klasičnega pokopa na soboto na dan 179,86 17,09 196,95 0 0
             
3. ŽARNI  POKOP             
a) Opravila pred pogrebom            
    - urejanje pokojnika  z oblačenjem 42,32 4,02 46,34 0 0
    - urejanje pokojnika  brez oblačenja 37,03 3,52 40,55 0 0
    - izkop za žarni  grob(vgradnja zaboja,izkop za eko žaro) 68,77 6,53 75,30 0 0
b) Pogrebna opravila            
    - pogrebno moštvo   84,64 8,04 92,68 0 0
    - pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje 90,99 8,64 99,63 0 0
c)  Uporaba poslovilnega objekta na dan 47,61 4,52 52,13 0 0
d) Prvo čiščenje po pokopu   17,99 1,71 19,69 0 0
e) Storitev posipa    32,80 3,12 35,91 0 0
f) Upepelitev po ceniku podjetja Žale Ljubljana 0 0 0 0 0
g) Dodatek : izvajanje žarnega pokopa na soboto na dan 101,57 9,65 111,22 0 0
             
4. OSTALE STORITVE             
  - organizacija pogreba   33,86 3,22 37,07 0 0
  - uporaba hladilnika na dan 15,87 1,51 17,38 0 0
  - izvedba dekoracije pri grobu   19,04 1,81 20,85 0 0
  - ozvočenje   12,70 1,21 13,90 0 0
  - izdelava soglasja za postavitev spomenika oz.drugih del 12,70 1,21 13,90 2,79 15,49
  - režijska ura    20,63 1,96 22,59 0 0
  - ležarina za odstranjeno dodatno opremo groba na dan 2,54 0,24 2,78 0,56 3,10
  - uporaba sožalnice na dan 10,58 1,01 11,59    
             
5. PREVOZ POKOJNIKOV             
     - specialno pogrebno vozilo s spremljevalcem:          
       ~ Zagorje do 3 km   31,74 3,02  34,76  0 0
       ~ Zagorje nad 3 km   38,09 3,62  41,71  0 0
       ~ Trbovlje   42,32 4,02  46,34  0 0
       ~ Ljubljana   84,64 8,04  92,68  0 0
     - specialno pogrebno vozilo brez spremljevalca km 0,76 0,07  0,83  0 0
           

Opomba:
* Cena za 24-urno dežurno službo je oblikovana v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe - Ur.list RS št.5/2018.

6. POSEBNE POGREBNE STORITVE  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
    - odpiranje  grobnice ali groba   20,63 1,96 22,59
    - zapiranje   grobnice ali groba   20,63 1,96 22,59
    - delo s ponesrečencem ponesrečenca z manjšo poškodbo   44,44 4,22 48,66
    - delo s ponesrečencem z večjo poškodbo   63,48 6,03 69,51
    - enkratna uporaba transportne krste za različne namene   22,22 2,11 24,33
V primeru, da pogreb traja več kot 1 uro, zaračunamo poleg storitev še režijske ure po veljavnem ceniku. Za storitve, ki se izvajajo v popoldanskem času, se veljavne cene povečajo za 10%, ob sobotah, se veljavne cene povečajo za 35%, ob nedeljah, praznikih ter v nočnem času (od 22.00h do 6.00h) pa za 50 %.
Nadomestilo za povečane stroške v času opravljanja cerkvenih svečanosti v cerkvi znaša  :    107,92 10,25 118,17

7. GROBNINA (oskrbnina pokopališč in najemnina prostora za grob-letno) veljavnost 1.1.2024 enota mere Cena EUR DDV 22,00% Cena EUR z DDV 
7.1. Oskrbnina pokopališč        
    - grobnica   33,37 7,34 40,71
    - družinski grob   27,30 6,01 33,30
    - samski grob    21,10 4,64 25,75
    - otroški grob   16,82 3,70 20,52
    - žarni grob    21,10 4,64 25,75
    - družinski – del groba – 1 / 2   13,65 3,00 16,65
    - družinski – večji – 1+1 / 2   40,94 9,01 49,94
    - družinski grob – 1 / 3   13,65 3,00 16,65
    - družinski grob – 2 / 3   27,30 6,01 33,30
    - družinski – veliki – 2   54,56 12,00 66,56
7.2. Najemnina za grob        
    - grobnica   9,65 2,12 11,77
    - družinski grob   8,32 1,83 10,16
    - samski grob    7,16 1,58 8,74
    - otroški grob   6,08 1,34 7,42
    - žarni grob    7,16 1,58 8,74
    - družinski – del groba – 1 / 2   4,17 0,92 5,09
    - družinski – večji – 1+1 / 2   12,52 2,76 15,28
    - družinski grob – 1 / 3   4,17 0,92 5,09
    - družinski grob – 2 / 3   8,32 1,83 10,16
    - družinski – veliki – 2   16,69 3,67 20,36
         
8. IZDELAVA NAGROBNE PLOŠČE IN NAPISA         
    Raztrositev pepela        
    - nagrobna plošča (po ceniku izvajalca)   0 0 0
    - črka (barvana)  kos (po ceniku izvajalca)   0 0 0
         
9. IZDELAVA NAGROBNIH OKVIRJEV        
    - okvir za samski grob   305,76 67,27 373,03
    - okvir za družinski grob   400,98 88,22 489,20
    - okvir za žarni grob   208,43 45,85 254,28
         
10. DODATNE POGREBNE STORITVE
       
    -hlajenje oz. ogrevanje poslovilnega objekta od 01.01.2024 ura 2,96 0,65 3,61
         
11. POSEBNE STORITVE-PREKOP UMRLEGA        
    - prekop umrlega-pokopan do 10 let   928,60 88,22 1.016,82
    - prekop umrlega-pokopan nad 10 let   633,13 60,15 693,28
(izkop, pobiranje, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijska sredstva)        
         
12. STROŠKI UPEPELITVE - ŽARNI POKOP         
Stroški se obračunajo po računu Žale Ljubljana : (veza pogodba o poslovnem sodelovanju).  
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o.      
         
13. UPORABA PROSTORA ZA POSLOVITEV PRED UPEPELITVIJO    53,76 5,11 58,87
       
14. UPORABA PROSTORA ZA VERSKI OBRED (priprava prostora,dezinfekcija) 58,97 5,60 64,57

15. STROŠKI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE DRUGIH IZVAJALCEV JAVNE SLUŽBE, ter ostali stroški drugih izvajalcev
se obračunajo na podlagi njihovih računov.
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o.

Opomba:
Prodajne cene pogrebnega materiala se formirajo v odvisnosti od nabavne cene in so na voljo na vpogled na sedežu Pokopališke službe.

 Arhiv CENIK

pdf ikona POGREBNE in POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI CENIK od 1.1.2023 do 1.1.2024