POGREBNE STORITVE

POGREBNE in POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI


(zadnja sprememba cen dejavnosti 01.08.2008, delna dopolnitev l.2014,2015 1.1. in 01.02.2019)

  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z 9,5% DDV DDV 22% Cena EUR z 22% DDV
             
1.  24-URNA DEŽURNA SLUŽBA * (obvezna GJS) veljavnost cene od 01.07.2022 pokojnik 186,7636 17,7425 204,5061 0 0
             
2. KLASIČNI POKOP             
a) Opravila pred pogrebom            
    - urejanje pokojnika  z oblačenjem 27,54 2,6159 30,15 0 0
    - urejanje pokojnika  brez oblačenja 22,78 2,1645 24,95 0 0
    - izkop klasičnega groba   135,57 12,8794 148,45 0 0
    - izkop otroškega groba    49,06 4,6609 53,72 0 0
b) Pogrebna opravila            
    - pogrebno moštvo   93,62 8,8942 102,52 0 0
    - pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje 117,09 11,1235 128,21 0 0
    - zasip groba (dejansko po režijskih urah) 0 0 0 0 0
c)  Uporaba poslovilnega objekta na dan 17,51 1,6632 19,17 0 0
d) Prvo čiščenje po pokopu   9,77 0,9278 10,69 0 0
e) Dodatek : izvajanje klasičnega pokopa na soboto na dan 168,77 16,0335 184,81 0 0
             
3. ŽARNI  POKOP             
a) Opravila pred pogrebom            
    - urejanje pokojnika  z oblačenjem 19,21 1,8247 21,03 0 0
    - urejanje pokojnika  brez oblačenja 15,21 1,4450 16,66 0 0
    - izkop za žarni  grob(vgradnja zaboja,izkop za eko žaro) 32,56 3,0933 35,65 0 0
b) Pogrebna opravila            
    - pogrebno moštvo   46,82 4,4476 51,26 0 0
    - pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje 58,53 5,5607 64,09 0 0
c)  Uporaba poslovilnega objekta na dan 17,51 1,6632 19,17 0 0
d) Prvo čiščenje po pokopu   9,77 0,9278 10,69 0 0
e) Storitev posipa    30,97 2,9418 33,91 0 0
f) Upepelitev po ceniku podjetja Žale Ljubljana 0 0 0 0 0
g) Dodatek : izvajanje žarnega pokopa na soboto na dan 95,44 9,0666 104,50 0 0
             
4. OSTALE STORITVE             
     - organizacija pogreba   17,51 1,6632 19,17 0 0
     - uporaba svečnikov in mrtvaškega odra na dan 3,74 0,3558 4,10 0 0
     - uporaba hladilnika na dan 8,84 0,8401 9,68 0 0
     - izvedba dekoracije pri grobu   17,91 1,7011 19,61 0 0
     - ozvočenje   9,77 0,9278 10,69 0 0
     - izdelava soglasja za postavitev spomenika oz.drugih del 9,77 0,9278 10,69 2,15 11,91
     - režijska ura    17,91 1,7011 19,61 0 0
     - ležarina za odstranjeno dodatno opremo groba na dan 2,38 0,2262 2,61 0,52 2,91
             
5. PREVOZ POKOJNIKOV             
     - specialno pogrebno vozilo s spremljevalcem:          
       ~ Zagorje do 3 km   23,19 2,2034 25,40 0 0
       ~ Zagorje nad 3 km   25,96 2,4665 28,43 0 0
       ~ Trbovlje   33,55 3,1870 36,73 0 0
       ~ Ljubljana   58,53 5,5607 64,09 0 0
     - specialno pogrebno vozilo brez spremljevalca km 0,49 0,0468 0,54 0 0
5.1. Prevozi            
     - osebno vozilo km 0,44 0,0419 0,48 0 0

Opomba:
Cenik za storitve navedene pod točkami 2.,3.,4.,5. in 5.1 velja od 1.1.2022 dalje.
* Cena je oblikovana v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe-Ur.list RS št.5/2018 in sklepom Občinskega sveta št. 354-107/2018, z dne 28.01.2019.

 

6. POSEBNE POGREBNE STORITVE  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
    - odpiranje  grobnice ali groba   10,18 0,97 11,14
    - zapiranje   grobnice ali groba   10,18 0,97 11,14
    - eshumacija mrliča v pločevinasti krtsti   17,91 1,70 19,61
    - eshumacija mrliča v leseni krtsti   20,43 1,94 22,38
    - pomoč pri seciranju in uporaba mrtvašnice   17,91 1,70 19,61
    - pomoč pri seciranju mrliča v razpad.stanju upor.mrtvašnice   36,47 3,47 39,94
    - pobiranje ponesrečenca z manjšo poškodbo    39,90 3,79 43,69
    - pobiranje ponesrečenca z večjo poškodbo   57,80 5,49 63,29
    - enkratna uporaba transportne krste za različne namene   8,84 0,84 9,68
V primeru, da pogreb traja več kot 1 uro, zaračunamo poleg storitev še režijske ure po veljavnem ceniku. Za VSE storitve, ki se izvajajo ob sobotah, se veljavne cene povečajo za 35%, ob nedeljah,praznikih in v nočnem času (od 22.00h do 6.00h) pa za 50 %.
Nadomestilo za povečane stroške v času opravljanja cerkvenih svečanosti v cerkvi znaša  :    93,62 8,89 102,52

7. GROBNINA (oskrbnina pokopališč in najemnina prostora za grob-letno) veljavnost 1.1.2022 enota mere Cena EUR DDV 22,00% Cena EUR z DDV 
7.1. Oskrbnina pokopališč        
    - grobnica   28,60 6,29 34,89
    - družinski grob   23,39 5,15 28,54
    - samski grob    18,08 3,98 22,06
    - otroški grob   14,41 3,17 17,58
    - žarni grob    18,08 3,98 22,06
    - družinski – del groba – 1 / 2   11,70 2,57 14,27
    - družinski – večji – 1+1 / 2   35,08 7,72 42,80
    - družinski grob – 1 / 3   11,70 2,57 14,27
    - družinski grob – 2 / 3   23,39 5,15 28,54
    - družinski – veliki – 2   46,75 10,29 57,04
7.2. Najemnina za grob        
    - grobnica   8,27 1,82 10,08
    - družinski grob   7,13 1,57 8,70
    - samski grob    6,14 1,35 7,49
    - otroški grob   5,21 1,15 6,36
    - žarni grob    6,14 1,35 7,49
    - družinski – del groba – 1 / 2   3,58 0,79 4,36
    - družinski – večji – 1+1 / 2   10,73 2,36 13,09
    - družinski grob – 1 / 3   3,58 0,79 4,36
    - družinski grob – 2 / 3   7,13 1,57 8,70
    - družinski – veliki – 2   14,30 3,15 17,44
         
8. IZDELAVA NAGROBNE PLOŠČE IN NAPISA         
    Raztrositev pepela        
    - nagrobna plošča (po ceniku izvajalca)   0 0 0
    - črka (barvana)  kos (po ceniku izvajalca)   0 0 0
         
9. IZDELAVA NAGROBNIH OKVIRJEV        
    - okvir za samski grob   266,99 58,74 325,73
    - okvir za družinski grob   349,84 76,97 426,81
    - okvir za žarni grob   182,20 40,08 222,28
         
10. DODATNE POGREBNE STORITVE
       
    -hlajenje oz. ogrevanje poslovilnega objekta od 01.01.2022 ura 2,72 0,60 3,31
         
11. POSEBNE STORITVE-PREKOP UMRLEGA        
    - prekop umrlega-pokopan do 10 let   877,70 83,38 961,08
    - prekop umrlega-pokopan nad 10 let   598,42 56,85 655,27
(izkop, pobiranje, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijska sredstva)        
         
12. STROŠKI UPEPELITVE - ŽARNI POKOP (od 01.01.2022 dalje)        
Stroški se obračunajo po računu Žale Ljubljana : (veza pogodba o poslovnem sodelovanju).  
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o.      
         
13. UPORABA PROSTORA ZA POSLOVITEV PRED UPEPELITVIJO (od 01.01.2022 dalje)   50,81 4,83 55,64
       
14. UPORABA PROSTORA ZA VERSKI OBRED (priprava prostora,dezinfekcija od 01.01.2022 dalje) 55,73 5,29 61,03

15. STROŠKI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE DRUGIH IZVAJALCEV JAVNE SLUŽBE, 
se od 01.01.2019 dalje obračunajo na podlagi njihovih računov.
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o.

Opomba:
Prodajne cene pogrebnega materiala se formirajo v odvisnosti od nabavne cene in so na voljo uporabnikom na sedežu Pokopališke službe.