Sporočanje stanja vodomera je možno od 25. dne v mesecu do 2. dne v naslednjem mesecu, spletni dostop MOJA KOMUNALA .

POGREBNE STORITVE

POGREBNE in POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI


(Veljavnost cenika je od 1.1.2023 dalje, razen za 24-urno dežurno službo))

  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z 9,5% DDV DDV 22% Cena EUR z 22% DDV
             
1.  24-URNA DEŽURNA SLUŽBA * (obvezna GJS) veljavnost cene od 01.10.2023 pokojnik 205,2931 19,5028 224,7959 0 0
             
2. KLASIČNI POKOP             
a) Opravila pred pogrebom            
    - urejanje pokojnika  z oblačenjem 40,00 3,8000 43,80 0 0
    - urejanje pokojnika  brez oblačenja 35,00 3,3250 38,33 0 0
    - izkop klasičnega groba   165,00 15,6750 180,68 0 0
    - izkop otroškega groba    70,00 6,6500 76,65 0 0
b) Pogrebna opravila            
    - pogrebno moštvo   160,00 15,2000 175,20 0 0
    - pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje 192,00 18,2400 210,24 0 0
    - zasip groba (dejansko po režijskih urah) 0 0 0 0 0
c)  Uporaba poslovilnega objekta na dan 45,00 4,2750 49,28 0 0
d) Prvo čiščenje po pokopu   17,00 1,615 18,62 0 0
e) Dodatek : izvajanje klasičnega pokopa na soboto na dan 170,00 16,1500 186,15 0 0
             
3. ŽARNI  POKOP             
a) Opravila pred pogrebom            
    - urejanje pokojnika  z oblačenjem 40,00 3,8000 43,80 0 0
    - urejanje pokojnika  brez oblačenja 35,00 3,3250 38,33 0 0
    - izkop za žarni  grob(vgradnja zaboja,izkop za eko žaro) 65,00 6,1750 71,18 0 0
b) Pogrebna opravila            
    - pogrebno moštvo   80,00 7,6000 87,60 0 0
    - pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje 86,00 8,1700 94,17 0 0
c)  Uporaba poslovilnega objekta na dan 45,00 4,2750 49,28 0 0
d) Prvo čiščenje po pokopu   17,00 1,6150 18,62 0 0
e) Storitev posipa    31,00 2,9450 33,95 0 0
f) Upepelitev po ceniku podjetja Žale Ljubljana 0 0 0 0 0
g) Dodatek : izvajanje žarnega pokopa na soboto na dan 96,00 9,1200 105,12 0 0
             
4. OSTALE STORITVE             
  - organizacija pogreba   32,00 3,0400 35,04 0 0
  - uporaba hladilnika na dan 15,00 1,4250 16,43 0 0
  - izvedba dekoracije pri grobu   18,00 1,7100 19,71 0 0
  - ozvočenje   12,00 1,1400 13,14 0 0
  - izdelava soglasja za postavitev spomenika oz.drugih del 12,00 1,1400 13,14 2,64 14,64
  - režijska ura    19,50 1,8525 21,35 0 0
  - ležarina za odstranjeno dodatno opremo groba na dan 2,40 0,2280 2,63 0,53 2,93
  - uporaba sožalnice (veljavnost od 24.11. 2022) na dan 10,00 0,9500 10,95    
             
5. PREVOZ POKOJNIKOV             
     - specialno pogrebno vozilo s spremljevalcem:          
       ~ Zagorje do 3 km   30,00 2,85  32,85  0 0
       ~ Zagorje nad 3 km   36,00 3,42  39,42  0 0
       ~ Trbovlje   40,00 3,8  43,8  0 0
       ~ Ljubljana   80,00 7,6  87,6  0 0
     - specialno pogrebno vozilo brez spremljevalca km 0,72 0,07  0,79  0 0

Opomba:
Cenik za storitve navedene pod točkami 2.,3.,4.,5. in 5.1 velja od 1.1.2023 dalje.
* Cena za 24-urno dežurno službo je oblikovana v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe - Ur.list RS št.5/2018 in sklepom Občinskega sveta št. 354-107/2018, z dne 28.01.2019.

6. POSEBNE POGREBNE STORITVE  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
    - odpiranje  grobnice ali groba   19,50 1,85 21,35
    - zapiranje   grobnice ali groba   19,50 1,85 21,35
    - delo s ponesrečencem ponesrečenca z manjšo poškodbo   42,00 3,99 45,99
    - delo s ponesrečencem z večjo poškodbo   60,00 5,70 65,70
    - enkratna uporaba transportne krste za različne namene   21,00 2,00 23,00
V primeru, da pogreb traja več kot 1 uro, zaračunamo poleg storitev še režijske ure po veljavnem ceniku. Za VSE storitve, ki se izvajajo ob sobotah, se veljavne cene povečajo za 35%, ob nedeljah,praznikih in v nočnem času (od 22.00h do 6.00h) pa za 50 %.
Nadomestilo za povečane stroške v času opravljanja cerkvenih svečanosti v cerkvi znaša  :    102,00 9,69 111,69

7. GROBNINA (oskrbnina pokopališč in najemnina prostora za grob-letno) veljavnost 1.1.2022 enota mere Cena EUR DDV 22,00% Cena EUR z DDV 
7.1. Oskrbnina pokopališč        
    - grobnica   31,54 6,94 38,48
    - družinski grob   25,80 5,68 31,48
    - samski grob    19,95 4,39 24,34
    - otroški grob   15,90 3,50 19,40
    - žarni grob    19,95 4,39 24,34
    - družinski – del groba – 1 / 2   12,90 2,84 15,74
    - družinski – večji – 1+1 / 2   38,69 8,51 47,20
    - družinski grob – 1 / 3   12,90 2,84 15,74
    - družinski grob – 2 / 3   25,80 5,68 31,48
    - družinski – veliki – 2   51,57 11,35 62,91
7.2. Najemnina za grob        
    - grobnica   9,12 2,01 11,12
    - družinski grob   7,87 1,73 9,60
    - samski grob    6,77 1,49 8,26
    - otroški grob   5,75 1,27 7,02
    - žarni grob    6,77 1,49 8,26
    - družinski – del groba – 1 / 2   3,95 0,87 4,81
    - družinski – večji – 1+1 / 2   11,84 2,60 14,44
    - družinski grob – 1 / 3   3,95 0,87 4,81
    - družinski grob – 2 / 3   7,87 1,73 9,60
    - družinski – veliki – 2   15,77 3,47 19,24
         
8. IZDELAVA NAGROBNE PLOŠČE IN NAPISA         
    Raztrositev pepela        
    - nagrobna plošča (po ceniku izvajalca)   0 0 0
    - črka (barvana)  kos (po ceniku izvajalca)   0 0 0
         
9. IZDELAVA NAGROBNIH OKVIRJEV        
    - okvir za samski grob   289,00 63,58 352,58
    - okvir za družinski grob   379,00 83,38 462,38
    - okvir za žarni grob   197,00 43,34 240,34
         
10. DODATNE POGREBNE STORITVE
       
    -hlajenje oz. ogrevanje poslovilnega objekta od 01.01.2023 ura 2,80 0,62 3,42
         
11. POSEBNE STORITVE-PREKOP UMRLEGA        
    - prekop umrlega-pokopan do 10 let   877,70 83,38 961,08
    - prekop umrlega-pokopan nad 10 let   598,42 56,85 655,27
(izkop, pobiranje, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijska sredstva)        
         
12. STROŠKI UPEPELITVE - ŽARNI POKOP         
Stroški se obračunajo po računu Žale Ljubljana : (veza pogodba o poslovnem sodelovanju).  
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o.      
         
13. UPORABA PROSTORA ZA POSLOVITEV PRED UPEPELITVIJO    50,81 4,83 55,64
       
14. UPORABA PROSTORA ZA VERSKI OBRED (priprava prostora,dezinfekcija) 55,73 5,29 61,03

15. STROŠKI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE DRUGIH IZVAJALCEV JAVNE SLUŽBE, 
se od 01.01.2019 dalje obračunajo na podlagi njihovih računov.
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o.

Opomba:
Prodajne cene pogrebnega materiala se formirajo v odvisnosti od nabavne cene in so na voljo uporabnikom na sedežu Pokopališke službe.