POGREBNE STORITVE

POGREBNE in POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI


(zadnja sprememba cen dejavnosti 01.08.2008, delna dopolnitev l.2014,2015 1.1. in 01.02.2019)

  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z 9,5% DDV DDV 22% Cena EUR z 22% DDV
             
1.  24-URNA DEŽURNA SLUŽBA * (obvezna GJS) veljavnost cene od 01.07.2022 pokojnik 186,7636 17,7425 204,5061 0 0
             
2. KLASIČNI POKOP             
a) Opravila pred pogrebom            
    - urejanje pokojnika  z oblačenjem 40,00 3,8000 43,80 0 0
    - urejanje pokojnika  brez oblačenja 35,00 3,3250 38,33 0 0
    - izkop klasičnega groba   165,00 15,6750 180,68 0 0
    - izkop otroškega groba    70,00 6,6500 76,65 0 0
b) Pogrebna opravila            
    - pogrebno moštvo   160,00 15,2000 175,20 0 0
    - pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje 192,00 18,2400 210,24 0 0
    - zasip groba (dejansko po režijskih urah) 0 0 0 0 0
c)  Uporaba poslovilnega objekta na dan 45,00 4,2750 49,28 0 0
d) Prvo čiščenje po pokopu   17,00 1,615 18,62 0 0
e) Dodatek : izvajanje klasičnega pokopa na soboto na dan 170,00 16,1500 186,15 0 0
             
3. ŽARNI  POKOP             
a) Opravila pred pogrebom            
    - urejanje pokojnika  z oblačenjem 40,00 3,8000 43,80 0 0
    - urejanje pokojnika  brez oblačenja 35,00 3,3250 38,33 0 0
    - izkop za žarni  grob(vgradnja zaboja,izkop za eko žaro) 65,00 6,1750 71,18 0 0
b) Pogrebna opravila            
    - pogrebno moštvo   80,00 7,6000 87,60 0 0
    - pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje 86,00 8,1700 94,17 0 0
c)  Uporaba poslovilnega objekta na dan 45,00 4,2750 49,28 0 0
d) Prvo čiščenje po pokopu   17,00 1,6150 18,62 0 0
e) Storitev posipa    31,00 2,9450 33,95 0 0
f) Upepelitev po ceniku podjetja Žale Ljubljana 0 0 0 0 0
g) Dodatek : izvajanje žarnega pokopa na soboto na dan 96,00 9,1200 105,12 0 0
             
4. OSTALE STORITVE             
  - organizacija pogreba   32,00 3,0400 35,04 0 0
  - uporaba hladilnika na dan 15,00 1,4250 16,43 0 0
  - izvedba dekoracije pri grobu   18,00 1,7100 19,71 0 0
  - ozvočenje   12,00 1,1400 13,14 0 0
  - izdelava soglasja za postavitev spomenika oz.drugih del 12,00 1,1400 13,14 2,64 14,64
  - režijska ura    19,50 1,8525 21,35 0 0
  - ležarina za odstranjeno dodatno opremo groba na dan 2,40 0,2280 2,63 0,53 2,93
  - uporaba sožalnice (veljavnost od 24.11. 2022) na dan 10,00 0,9500 10,95    
             
5. PREVOZ POKOJNIKOV             
     - specialno pogrebno vozilo s spremljevalcem:          
       ~ Zagorje do 3 km   30,00 2,85  32,85  0 0
       ~ Zagorje nad 3 km   36,00 3,42  39,42  0 0
       ~ Trbovlje   40,00 3,8  43,8  0 0
       ~ Ljubljana   80,00 7,6  87,6  0 0
     - specialno pogrebno vozilo brez spremljevalca km 0,72 0,07  0,79  0 0
5.1. Prevozi            
     - osebno vozilo km 0,44 0,0419 0,48 0 0

Opomba:
Cenik za storitve navedene pod točkami 2.,3.,4.,5. in 5.1 velja od 1.1.2023 dalje.
* Cena je oblikovana v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe-Ur.list RS št.5/2018 in sklepom Občinskega sveta št. 354-107/2018, z dne 28.01.2019.

 

6. POSEBNE POGREBNE STORITVE  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
    - odpiranje  grobnice ali groba   19,50 1,85 21,35
    - zapiranje   grobnice ali groba   19,50 1,85 21,35
    - eshumacija mrliča v pločevinasti krtsti   17,91 1,70 19,61
    - eshumacija mrliča v leseni krtsti   20,43 1,94 22,38
    - pomoč pri seciranju in uporaba mrtvašnice   17,91 1,70 19,61
    - pomoč pri seciranju mrliča v razpad.stanju upor.mrtvašnice   36,47 3,47 39,94
    - delo s ponesrečencem ponesrečenca z manjšo poškodbo   42,00 3,99 45,99
    - delo s ponesrečencem z večjo poškodbo   60,00 5,70 65,70
    - enkratna uporaba transportne krste za različne namene   21,00 2,00 23,00
V primeru, da pogreb traja več kot 1 uro, zaračunamo poleg storitev še režijske ure po veljavnem ceniku. Za VSE storitve, ki se izvajajo ob sobotah, se veljavne cene povečajo za 35%, ob nedeljah,praznikih in v nočnem času (od 22.00h do 6.00h) pa za 50 %.
Nadomestilo za povečane stroške v času opravljanja cerkvenih svečanosti v cerkvi znaša  :    93,62 8,89 102,52

7. GROBNINA (oskrbnina pokopališč in najemnina prostora za grob-letno) veljavnost 1.1.2022 enota mere Cena EUR DDV 22,00% Cena EUR z DDV 
7.1. Oskrbnina pokopališč        
    - grobnica   31,54 6,94 38,48
    - družinski grob   25,80 5,68 31,48
    - samski grob    19,95 4,39 24,34
    - otroški grob   15,90 3,50 19,40
    - žarni grob    19,95 4,39 24,34
    - družinski – del groba – 1 / 2   12,90 2,84 15,74
    - družinski – večji – 1+1 / 2   38,69 8,51 47,20
    - družinski grob – 1 / 3   12,90 2,84 15,74
    - družinski grob – 2 / 3   25,80 5,68 31,48
    - družinski – veliki – 2   51,57 11,35 62,91
7.2. Najemnina za grob        
    - grobnica   9,12 2,01 11,12
    - družinski grob   7,87 1,73 9,60
    - samski grob    6,77 1,49 8,26
    - otroški grob   5,75 1,27 7,02
    - žarni grob    6,77 1,49 8,26
    - družinski – del groba – 1 / 2   3,95 0,87 4,81
    - družinski – večji – 1+1 / 2   11,84 2,60 14,44
    - družinski grob – 1 / 3   3,95 0,87 4,81
    - družinski grob – 2 / 3   7,87 1,73 9,60
    - družinski – veliki – 2   15,77 3,47 19,24
         
8. IZDELAVA NAGROBNE PLOŠČE IN NAPISA         
    Raztrositev pepela        
    - nagrobna plošča (po ceniku izvajalca)   0 0 0
    - črka (barvana)  kos (po ceniku izvajalca)   0 0 0
         
9. IZDELAVA NAGROBNIH OKVIRJEV        
    - okvir za samski grob   289,00 63,58 352,58
    - okvir za družinski grob   379,00 83,38 462,38
    - okvir za žarni grob   197,00 43,34 240,34
         
10. DODATNE POGREBNE STORITVE
       
    -hlajenje oz. ogrevanje poslovilnega objekta od 01.01.2022 ura 2,80 0,62 3,42
         
11. POSEBNE STORITVE-PREKOP UMRLEGA        
    - prekop umrlega-pokopan do 10 let   877,70 83,38 961,08
    - prekop umrlega-pokopan nad 10 let   598,42 56,85 655,27
(izkop, pobiranje, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijska sredstva)        
         
12. STROŠKI UPEPELITVE - ŽARNI POKOP (od 01.01.2022 dalje)        
Stroški se obračunajo po računu Žale Ljubljana : (veza pogodba o poslovnem sodelovanju).  
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o.      
         
13. UPORABA PROSTORA ZA POSLOVITEV PRED UPEPELITVIJO (od 01.01.2022 dalje)   50,81 4,83 55,64
       
14. UPORABA PROSTORA ZA VERSKI OBRED (priprava prostora,dezinfekcija od 01.01.2022 dalje) 55,73 5,29 61,03

15. STROŠKI 24-URNE DEŽURNE SLUŽBE DRUGIH IZVAJALCEV JAVNE SLUŽBE, 
se od 01.01.2019 dalje obračunajo na podlagi njihovih računov.
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o.

Opomba:
Prodajne cene pogrebnega materiala se formirajo v odvisnosti od nabavne cene in so na voljo uporabnikom na sedežu Pokopališke službe.