KOMUNALNE STORITVE

OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
A) OSKRBA S PITNO VODO        
1. VODARINA * (veljavnost cene od 01.02.2019)        
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: m3 0,6283 0,0597 0,6880
2. OMREŽNINA-VODARINA (veljavnost cene od 01.02.2019) * EUR/mesec    
Premer vodomera:        
DN  ≤  20 kos 3,4486 0,3276 3,7762
20 < DN < 40 kos 10,3458 0,9829 11,3287
40 ≤ DN < 50 kos 34,4859 3,2762 37,7621
50 ≤ DN < 65 kos 51,7289 4,9142 56,6431
65 ≤ DN < 80 kos 103,4578 9,8285 113,2863
80 ≤ DN < 100 kos 172,4297 16,3808 188,8105
100 ≤ DN < 150 kos 344,8593 32,7616 377,6209
150 ≤ DN kos 689,7187 65,5233 755,2420
B) ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE      
1. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE * (veljavnost cene od 01.02.2019)        
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: m3 0,5676 0,0539 0,6215
2. OMREŽNINA-ČIŠČENJE (veljavnost cene od 01.02.2019) *      
Premer vodomera:   EUR/mesec    
DN  ≤  20 kos 4,0576 0,3855 4,4431
20 < DN < 40 kos 12,1729 1,1564 13,3293
40 ≤ DN < 50 kos 40,5763 3,8547 44,4310
50 ≤ DN < 65 kos 60,8644 5,7821 66,6465
65 ≤ DN < 80 kos 121,7288 11,5642 133,2930
80 ≤ DN < 100 kos 202,8813 19,2737 222,1550
100 ≤ DN < 150 kos 405,7626 38,5474 444,3100
150 ≤ DN kos 811,5252 77,0949 888,6201
C) ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE      
1. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE * (veljavnost cene od 01.01.2016)        
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: m3 0,2799 0,0266 0,3065
2. OMREŽNINA-ODVAJANJE (veljavnost cene od 01.02.2019) *      
Premer vodomera:   EUR/mesec    
DN  ≤  20 kos 5,4028 0,5133 5,9161
20 < DN < 40 kos 16,2084 1,5398 17,7482
40 ≤ DN < 50 kos 54,0279 5,1327 59,1606
50 ≤ DN < 65 kos 81,0418 7,6990 88,7408
65 ≤ DN < 80 kos 162,0837 15,3980 177,4817
80 ≤ DN < 100 kos 270,1394 25,6632 295,8026
100 ≤ DN < 150 kos 540,2789 51,3265 591,6054
150 ≤ DN kos 1080,5577 102,6530 1183,2107

3. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA
Priloga k ceniku (veljavnost cene od 01.01.2014) za: Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Ur.list RS.

*opm.: v primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, ni opremljena z obračunskim vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, ob upoštevnju normirane porabe pitne vode - 1,2 m3/dan, za vodomer DN 20.

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS št. 87/12, 109/12) in sklepi Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi št.: 354-107/2018, z dne 28.01.2019.

D) RAVNANJE S  KOMUNALNIMI  ODPADKI          
           
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
-zbiranje komunalnih odpadkov-storitev  (veljavnost cene od 01.01.2014) kg 0,1548 0,0147 0,1695  
-zbiranje komunal.odpadkov-javna infrastruktura (JI) (veljavnost cene od 01.02.2019) kg 0,0022 0,0002 0,0024  
           
Primer izračuna na mesec-gospodinjstvo: Q v m3 sodilo kg/m3 cena €/kg vrednost v € brez DDV-ja vrednost v € z DDV-jem
  1* 2** 3 4 5
zbiranje komunal. odpadkov -1 oseba / 80L / 2,17 odvozov 0,1736 109,8300 0,1548 2,9515 3,2319
zbiranja komunal.odpadkov-javna infrastruktura 0,1736 109,8300 0,0022 0,0419 0,0459

Pojasnilo:
povprečno št. mesečnih odvozov komunal.odpadkov (Zagorje, Izlake, Kisovec) = 26 odvozov letno/12 = 2,17;
1* obračunska količina komunl.odpadkov.= (80l/oseba*povprečno št.mesečnih odvozov)/1000 = 0,1736;
2** sodilo: količine zbranih oz. odloženih komunal.odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg)/količino zbranih in odloženih komunalnih odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);
Za okoliške KS je izračun za povprečno št. mesečnih odvozov komunal.odpadkov : 13 odvozov letno/12 = 1,0833.

 

Izračun: Q v m3 sodilo kg/m3 cena zbir.kom. odpad. €/kg cena zbir.kom. odpad.-JI €/kg vrednost v € brez DDV-ja vrednost v € z DDV-jem
gospodarstvo in ostali uporabniki            
  1 2* 3 4 5 6
          (1*2*3)+(1*2*4)
velikost posode ( litri):            
120 0,1200 109,8300 0,1548 0,0022 2,0692 2,2658
140 0,1400 109,8300 0,1548 0,0022 2,4141 2,6434
160 0,1600 109,8300 0,1548 0,0022 2,7589 3,0210
180 0,1800 109,8300 0,1548 0,0022 3,1038 3,3987
240 0,2400 109,8300 0,1548 0,0022 4,1384 4,5315
400 0,4000 109,8300 0,1548 0,0022 6,8973 7,5526
500 0,5000 109,8300 0,1548 0,0022 8,6217 9,4407
600 0,6000 109,8300 0,1548 0,0022 10,3460 11,3289
700 0,7000 109,8300 0,1548 0,0022 12,0703 13,2170
900 0,9000 109,8300 0,1548 0,0022 15,5190 16,9933
1100 1,1000 109,8300 0,1548 0,0022 18,9676 20,7696
4000 4,0000 109,8300 0,1548 0,0022 68,9732 75,5257
5000 5,0000 109,8300 0,1548 0,0022 86,2166 94,4071

Pojasnilo:
2* sodilo: količine zbranih oz. odloženih komunal.odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg)/količino zbranih in odloženih komunalnih odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);
OPOMBA: Pretvornik v tabeli 1000 litrov = 1 m3.
Cene veljajo za enkratni odvoz zbranih komunalnih odpadkov.

2. TIPIZIRANE VREČKE ZA KOMUNALNE ODPADKE     
Za povzročitelje odpadkov iz 3. točke 1.odst. 8. člena Odloka-Ur.list RS: 34/2014, 48/2015, 85/2016; (veljavnost cene od 01.01.2019)
  Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV   
- tipizirana  vrečka komunalni odpadki (modra 1x), embalaža (rumena 2x)    
  4,9641 0,4699 5,4160  

Cena vključuje: ceno zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ceno JI zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, ceno odlaganja, obdelave komunalnih odpadkov-modra vrečka (Ceroz), strošek izdelave vrečk.

3. ZBIRANJE BIOLOŠKIH  ODPADKOV (veljavnost cene od 01.04.2014) enota mere Cena EUR  DDV 9,5% Cena EUR z DDV   
- zbiranje bioloških odpadkov kg 0,1776 0,0169 0,1945  
- cena javne infrastrukture ,bioloških odpadkov kg 0 0,0000 0,0000  
           
Primer izračuna na mesec: Q v m3 sodilo kg/m3 cena €/kg vrednost v € brez DDV-ja vrednost v € z DDV-jem
  1* 2** 3 4 5
zbiranje bioloških odpadkov  - 1 oseba / 5L / 4,33 odvozov 0,0217 338,9200 0,1776 1,3062 1,4303

Pojasnilo:
povprečno št. mesečnih odvozov bio odpadkov = 52 odvozov letno/12 = 4,33;
1* obračunska bioloških komunl.odpadkov.= (5l/oseba*povprečno št.mesečnih odvozov)/1000 = 0,0217;
2** sodilo: količine zbranih bioloških odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg) /količino zbranih bioloških odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);

4 .ODLAGANJE in OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV (veljavnost cene od 01.04.2019) enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
Ceno odlaganja in obdelave mešanih  komunalnih odpadkov (MKO) oblikuje izvajalec storitve odlaganja  odpadkov t.j. Ceroz d.o.o.Hrastnik:        
-  obdelava MKO cena  storitve kg 0,1372 0,0130 0,1502
-  ** obdelava  MKO cena javne infrastrukture (JI) kg 0,0241 0,0023 0,0264
-  odlaganje  MKO - cena storitve kg 0,0311 0,0030 0,0341
- ** odlaganje MKO cena javne infrastrukture (JI) kg 0,0506 0,0048 0,0554

Pojasnilo:
Pri izračunu odlaganja in obdelave se uporabi mesečna količna MKO odloženih in sortiranih na odlagališče Unično (Ceroz).
Sodilo: mesečna količina odloženih MKO ugotovljenih s tehtanjem (kg)/ mesečno količino odloženih MKO ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3), sodilo obdelave je 40 % od količine odloženih odpadkov.

5. TIPIZIRANE VREČKE ZA KOMUNALNE ODPADKE (veljavnost cene od 01.01.2019)  Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
Za povzročitelje odpadkov iz 2.odst. 16. člena Odloka-Ur.list RS:34/2014, 48/2015, 85/2016;      
- tipizirana  vrečka 100 litrov mešani KO - modra 3,0008 0,2851 3,2859
- tipizirana  vrečka 100 litrov embalaža - rumena 1,9453 0,1848 2,1301

Cena vključuje: ceno zbiranja komunalnih odpadkov, ceno javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov, ceno odlaganja in obdelave komunalnih odpadkov-modra (Ceroz), ceno javne infrastrukture odlaganja in obdelave komunalnih odpadkov-modra (Ceroz) in strošek izdelave vrečke.

*Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (Ur. list RS št. 87/12,109/12,76/2017) in sklepom Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi št. 354-14/2019.