KOMUNALNE STORITVE

OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
A) OSKRBA S PITNO VODO        
1. VODARINA (veljavnost cene od 01.01.2014)        
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: m3 0,5985 0,0569 0,6554
2. OMREŽNINA-VODARINA (veljavnost cene od 01.01.2016) *   EUR/mesec    
Premer vodomera:        
DN  ≤  20 kos 3,1407 0,2984 3,4391
20 < DN < 40 kos 9,4220 0,8951 10,3171
40 ≤ DN < 50 kos 31,4068 2,9836 34,3904
50 ≤ DN < 65 kos 47,1101 4,4755 51,5856
65 ≤ DN < 80 kos 94,2203 8,9509 103,1712
80 ≤ DN < 100 kos 157,0338 14,9182 171,9520
100 ≤ DN < 150 kos 314,0676 29,8364 343,9040
150 ≤ DN kos 628,1351 59,6728 687,8079
B) ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE        
1. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE (veljavnost cene od 01.01.2016)        
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: m3 0,5386 0,0512 0,5898
2. OMREŽNINA-ČIŠČENJE (veljavnost cene od 01.01.2016)         
Premer vodomera:   EUR/mesec    
DN  ≤  20 kos 4,0627 0,3860 4,4487
20 < DN < 40 kos 12,1880 1,1579 13,3459
40 ≤ DN < 50 kos 40,6267 3,8595 44,4862
50 ≤ DN < 65 kos 60,9401 5,7893 66,7294
65 ≤ DN < 80 kos 121,8801 11,5786 133,4587
80 ≤ DN < 100 kos 203,1336 19,2977 222,4313
100 ≤ DN < 150 kos 406,2671 38,5954 444,8625
150 ≤ DN kos 812,5342 77,1907 889,7249
C) ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE        
1. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE (veljavnost cene od 01.01.2016)        
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo: m3 0,2799 0,0266 0,3065
2. OMREŽNINA-ODVAJANJE (veljavnost cene od 01.01.2016)         
Premer vodomera:   EUR/mesec    
DN  ≤  20 kos 4,6326 0,4401 5,0727
20 < DN < 40 kos 13,8979 1,3203 15,2182
40 ≤ DN < 50 kos 46,3264 4,4010 50,7274
50 ≤ DN < 65 kos 69,4896 6,6015 76,0911
65 ≤ DN < 80 kos 138,9791 13,2030 152,1821
80 ≤ DN < 100 kos 231,6319 22,0050 253,6369
100 ≤ DN < 150 kos 463,2638 44,0101 507,2739
150 ≤ DN kos 926,5276 88,0201 1.014,5477

3. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA
Priloga k ceniku (veljavnost cene od 01.01.2014) za: Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Ur.list RS.

*opm.: v primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, ni opremljena z obračunskim vodomerom, se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, ob upoštevnju normirane porabe pitne vode - 1,2 m3/dan, za vodomer DN 20.

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS št. 87/12, 109/12) in sklepom Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi št. 354-105/2015, z dne 21.12.2015.

D) RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
           
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV  
- zbiranje komunalnih odpadkov-storitev (veljavnost cene od 01.01.2014) kg 0,1548 0,0147 0,1695  
- zbiranje komunal.odpadkov-javna infrastruktura (JI) (veljavnost cene od 01.01.2016) kg 0,0019 0,0002 0,0021  
           
Primer izračuna na mesec-gospodinjstvo: Q v m3 sodilo kg/m3 cena €/kg vrednost v € brez DDV-ja vrednost v € z DDV-jem
  1* 2** 3 4 5
zbiranje komunal. odpadkov -1 oseba / 80L / 2,17 odvozov 0,1736 100,2900 0,1548 2,6951 2,9512
zbiranja komunal.odpadkov-javna infrastruktura 0,1736 100,2900 0,0019 0,0331 0,0362

Pojasnilo:
povprečno št. mesečnih odvozov komunal.odpadkov (Zagorje, Izlake, Kisovec) = 26 odvozov letno/12 = 2,17;
1* obračunska količina komunl.odpadkov.= (80l/oseba*povprečno št.mesečnih odvozov)/1000 = 0,1736;
2** sodilo: količine zbranih oz. odloženih komunal.odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg)/količino zbranih in odloženih komunalnih odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);
Za okoliške KS je izračun za povprečno št. mesečnih odvozov komunal.odpadkov : 13 odvozov letno/12 = 1,0833.

 

Izračun: Q m3
sodilo kg/m3 cena zbir.kom. odpad. €/kg
cena zbir.kom. odpad.-JI €/kg
vrednost v € brez DDV-ja vrednost v € z DDV-jem
gospodarstvo in ostali uporabniki            
  1 2* 3 4 5 6
          (1*2*3)+(1*2*4)  
velikost posode (litri):            
120 0,1200 100,2900 0,1548 0,0019 1,9669 2,1538
140 0,1400 100,2900 0,1548 0,0019 2,2948 2,5128
160 0,1600 100,2900 0,1548 0,0019 2,6226 2,8717
180 0,1800 100,2900 0,1548 0,0019 2,9504 3,2307
240 0,2400 100,2900 0,1548 0,0019 3,9339 4,3076
400 0,4000 100,2900 0,1548 0,0019 6,5565 7,1794
500 0,5000 100,2900 0,1548 0,0019 8,1956 8,9742
600 0,6000 100,2900 0,1548 0,0019 9,8347 10,7690
700 0,7000 100,2900 0,1548 0,0019 11,4738 12,5639
900 0,9000 100,2900 0,1548 0,0019 14,7521 16,1535
1100 1,1000 100,2900 0,1548 0,0019 18,0303 19,7432
4000 4,0000 100,2900 0,1548 0,0019 65,5648 71,7935
5000 5,0000 100,2900 0,1548 0,0019 81,9561 89,7419

Pojasnilo:
2* sodilo: količine zbranih oz. odloženih komunal.odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg)/količino zbranih in odloženih komunalnih odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);
OPOMBA: Pretvornik v tabeli 1000 litrov = 1 m3.
Cene veljajo za enkratni odvoz zbranih komunalnih odpadkov.

2. TIPIZIRANE VREČKE ZA KOMUNALNE ODPADKE     
Za povzročitelje odpadkov iz 3. točke 1.odst. 8. člena Odloka-Ur.list RS 45/2011,105/2012 (veljavnost cene od 01.01.2017)
  Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV   
- tipizirana  vrečka komunalni odpadki (modra 1x), embalaža (rumena 2x)    
  4,2349 0,4023 4,6372  

Cena vključuje: ceno zbiranja komunalnih odpadkov, ceno javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov, ceno odlaganja komunalnih odpadkov-modra (Ceroz), ceno javne infrastrukture komunalnih odpadkov-modra (Ceroz), okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov-modra (Ceroz) in strošek izdelave vrečke.

3. ZBIRANJE BIOLOŠKIH  ODPADKOV (veljavnost cene od 01.01.2014) enota mere Cena EUR  DDV 9,5% Cena EUR z DDV   
- zbiranje bioloških odpadkov kg 0,1496 0,0142 0,1638  
- cena javne infrastrukture ,bioloških odpadkov kg 0 0,0000 0,0000  
           
Primer izračuna na mesec: Q v m3 sodilo kg/m3 cena €/kg vrednost v € brez DDV-ja vrednost v € z DDV-jem
  1* 2** 3 4 5
zbiranje bioloških odpadkov  - 1 oseba / 5L / 4,33 odvozov 0,0217 338,9200 0,1496 1,1002 1,2048

Pojasnilo:
povprečno št. mesečnih odvozov bio odpadkov = 52 odvozov letno/12 = 4,33;
1* obračunska bioloških komunl.odpadkov.= (5l/oseba*povprečno št.mesečnih odvozov)/1000 = 0,0217;
2** sodilo: količine zbranih bioloških odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg) /količino zbranih bioloških odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);

4 .ODLAGANJE in OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV (veljavnost cene od 01.04.2018) enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
Ceno odlaganja in obdelave mešanih  komunalnih odpadkov (MKO) oblikuje izvajalec storitve odlaganja  odpadkov t.j. Ceroz d.o.o.Hrastnik:        
-  obdelava MKO cena  storitve kg 0,0526 0,0050 0,0576
-  ** obdelava  MKO cena javne infrastrukture (JI) kg 0,0175 0,0017 0,0192
-  odlaganje  MKO - cena storitve kg 0,0483 0,0046 0,0529
- ** odlaganje MKO cena javne infrastrukture (JI) kg 0,0337 0,0032 0,0369

Pojasnilo:
Pri izračunu odlaganja in obdelave se uporabi mesečna količna MKO odloženih in sortiranih na odlagališče Unično (Ceroz).
Sodilo: mesečna količina odloženih MKO ugotovljenih s tehtanjem (kg)/ mesečno količino odloženih MKO ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3), sodilo obdelave je 35 % od količine odloženih odpadkov.
** Ceno odlaganja in obdelave MKO - JI za gospodinjstva, v letu 2017, subvencionira občina Zagorje.

5. TIPIZIRANE VREČKE ZA KOMUNALNE ODPADKE (veljavnost cene od 01.01.2017)  Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
Za povzročitelje odpadkov iz 2.odst. 16. člena Odloka-Ur.list RS:34/2014, 48/2015, 85/2016;      
- tipizirana  vrečka 100 litrov mešani KO - modra 2,4354 0,2314 2,6668
- tipizirana  vrečka 100 litrov embalaža - rumena 1,7996 0,1710 1,9706

Cena vključuje: ceno zbiranja komunalnih odpadkov,ceno javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov, ceno odlaganja in obdelave komunalnih odpadkov-modra (Ceroz), ceno javne infrastrukture odlaganja in obdelave komunalnih odpadkov-modra (Ceroz) in strošek izdelave vrečke. Ceno odlaganja in obdelave MKO - JI za gospodinjstva, v letu 2017, subvencionira občina Zagorje. *Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja (Ur. list RS št. 87/12,109/12) in sklepom Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi št. 354-105/2015.