• Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 1

LETNO POROČILO O PITNI VODI 2018

pdf ikona   Letno poročilo o pitni vodi 2018.

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE

pripravljen skladno z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) in Navodilom NIJZ z dne 18.09.2017

Člen Pravilnika o pitni vodi1 in vzrok

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

9. člen

Vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh

1. Osebno2

2. Obvestilo na oglasni deski

- uporabnikov hišnega vodovodnega

- omrežja večstanovanjskih objektov

3. e-pošta upravnika objekta

21. člen

Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)3

1. Radio Kum Trbovlje

2. Spletna stran Komunale Zagorje, d.o.o.

3. SMS obveščanje7

4. Center za obveščanje

5. E-novice preko e-naslovov4

6. e-naslovi pomembnejših objektov5

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa

1. Aplikacija 

http://www.npv.si/ 8

22. člen

Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu

1. Radio Kum Trbovlje

2. Spletna stran Komunale Zagorje, d.o.o.

3. Center za obveščanje

31. člen

Obveščanje v primeru odstopanja6

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh3

1. Radio Kum

2. Spletna stran Komunale Zagorje, d.o.o.

3. E-novice4 in SMS obveščanje7

34. člen

Letno poročilo o skladnosti pitne vode

Enkrat letno (najkasneje do 31. marca)

1. Spletna stran Komunale Zagorje, d.o.o.
2. Osebno (kratek dopis ob položnici)

3. Aplikacija http://www.npv.si/ 8

1 Člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17).
2 Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru individualnih stanovanjskih hiš obveščamo samo na ta način.
3 Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju.
4 Uporabniki, ki so se na naši spletni strani registrirali za prejemanje e-novic preko e-pošte.
5 Pomembnejši objekti so vrtci, šole, zdravstvene ustanove, živilski obrati, domovi za starejše občane.
6 Če koncentracije posameznih snovi presegajo predpisano vrednost, vendar ne predstavljajo potencialne nevarnosti za zdravje ljudi.
7 Uporabniki, ki so se na naši spletni strani registrirali za prejemanje SMS sporočil (od 27.11.2017).
8 Obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH.

Podeljen polni certifikat DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Potem, ko smo v maju 2015 pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in uvedli 11 ukrepov, je v mesecu juliju 2018 revizorski svet Inštituta EKVILIB iz Ljubljane podal pozitivno mnenje glede plana implementacije za ohranitev polnega certifikata. K enajstim, že sprejetim ukrepom, smo dodali še tri nove. V podjetju se tako izvajajo naslednji ukrepi:
- Otroški časovni bonus
- Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
- Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
- Komuniciranje z zaposlenimi
- Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
- Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
- Druženje med zaposlenimi
- Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
- Obdaritev novorojenca
- Novoletno obdarovanje otrok
- Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
- Delovna srečanja/zbori zaposlenih
- Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih

Slavnostna podelitev je bila 30.11.2018 s strani Ministrstva za delo družino in enake možnosti in v organizaciji Inštituta EKVILIB iz Ljubljane.

Ugotovitve nadzora ločenega zbiranja odpadne embalaže - poziv k pravilnemu ločevanju komunalnih odpadkov

Konec novembra in v začetku decembra 2018 smo predstavniki Komunale Zagorje, Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje ter predstavniki družbe DINOS, izvedli nadzor ločenega zbiranja mešane komunalne odpadne embalaže (zeleni zabojniki z rumenim pokrovom). Pregledano je bilo več zabojnikov predvsem pri večstanovanjskih objektih na območju Zagorja ob Savi, Kisovca in Izlak.

Ugotovitve pri nadzoru

Pri pregledu zabojnikov za mešano komunalno odpadno embalažo je bilo v večini primerov ugotovljeno, da se v zabojnike poleg mešane embalaže odlagajo tudi biološki odpadki (različne vrste hrane), razni tekstilni izdelki, steklenice, baterije, odpadki iz trde plastike ipd., ki ne sodijo med embalažo.
V vseh primerih, kjer je bil opravljen nadzor, so poleg zabojnikov za zbiranje mešane embalaže postavljeni tudi zabojniki za zbiranje bioloških odpadkov ter mešanih komunalnih odpadkov, tako da ni nobenega razloga, da se odpadkov ne bi moglo pravilno razvrstiti v posamezni zabojnik.

 

Pravilno ločevanje odpadkov

Pri vseh večstanovanjskih objektih so na voljo zabojniki ali kontejner za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, zabojniki za zbiranje bioloških odpadkov (rjav zabojnik) in mešane embalaže (zelen zabojnik z rumenim pokrovom). Ostanke hrane je potrebno odlagati v rjav zabojnik, embalažo (plastična, kovinska, tetrapaki..) v zabojnik za embalažo, ostale odpadke pa v zabojnik ali kontejner za mešane komunalne odpadke. Papir in papirno embalažo ter steklo in stekleno embalažo je potrebno odložiti v zabojnike na t.i. ekoloških otokih.
V kolikor niste popolnoma prepričani v kateri zabojnik je potrebno odložiti vaš posamezni odpadek, storite najmanjšo napako, če odpadek odložitev v zabojnik oz.kontejner za mešane komunalne odpadke.
Največje napake pri ločenem zbiranju komunalnih odpadkov naredijo tisti povzročitelji odpadkov, ki v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov (embalaže, papir, steklo, tekstil..) odlagajo biološke odpadke, nevarne odpadke, tekstil in podobno.
Vsi povzročitelji odpadkov lahko v primeru dodatnih informacij v zvezi z ločevanjem komunalnih odpadkov pokličejo na Komunalo Zagorje ali poiščejo informacije TUKAJ.