• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

OBVESTILO ZA JAVNOST

Zadeva: Odlaganje kosovnih odpadkov na območju občine Zagorje ob Savi

Spoštovani!

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje in izvajalec javne službe za odvoz komunalnih odpadkov Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o., v zadnjem času zaznavata povečano količino nepravilno odloženih kosovnih odpadkov,

pretežno ob posodah za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Gre predvsem za staro pohištvo, odsluženo belo tehniko, sanitarno keramiko in podobno.

S tem se krši določba  prvega odstavka 30. člena Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Zagorje (Uradni list RS št. Uradni list RS št. 34/14 in 85/16), ki določa, da je izven odlagališča odpadkov prepovedano odlagati odpadke,

ki so namenjeni odlaganju na za to urejeno odlagališče. 38 člen Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Zagorje (Uradni list RS št. Uradni list RS št. 34/14 in 85/16), določa za tovrstno kršitev globo v višini 150 EUR za fizično osebo, ki ravna v nasprotju z določili odloka.

Občane obveščamo, da imajo možnost oddati kosovne odpadke v zbirnem centru ali naročiti brezplačen odvoz kosovnih odpadkov pri izvajalcu javne službe.

Občane pozivamo, k pravilnemu ločevanju in zbiranju komunalnih odpadkov, predvsem pa k vzdrževanju čistoče in reda na zbirnih i odjemnih mestih.

 Sebastjan Zmrzljak, vodja MIR Zasavje

                                                                                

OBVESTILO

Komunala Zagorje, d.o.o. obvešča porabnike pitne vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, v torek  29.09.2020 prekinjena dobava pitne vode na območju KS Kisovec - Loke, predvidoma od 8:00 do 13:00 ure.

Zaradi izvajanja del se lahko pojavi motnost vode, zato porabnikom priporočamo, da v primeru zaznave motnosti vode, interni vodovodni sistem pred uporabo izperete.

Prosimo za razumevanje.

OBVESTILO – OPUŠČEN GROB NA POKOPALIŠČU ŠENTLAMBERT

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (U.L. RS št. 62/2016) ter 33. člena Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi (U.L. RS št. 7/2019) obveščamo, da:

  • samski grob na pokopališču Šentlambert (št. groba 24),

nima najemnika.

S tem v zvezi pozivamo vse morebitne zainteresirane najemnike predmetnega groba, da kontaktirajo vodjo pokopališča glede sklenitve najemne pogodbe za navedeni grob.

Vodja pokopališča je na voljo vsak delovni dan med 6.00 in 14.00 uro v pisarni pokopališke službe (Vinska cesta 3, Zagorje ob Savi) ali  na tel. št. 03 56 674 117 in 040 427 308.

V skladu z zgoraj navedenim Odlokom, bo v primeru, da po treh (3) mesecih od objave tega obvestila najemna pogodba za zgoraj navedeni grob ne bo sklenjena, okvir groba, spomenik in druga oprema groba odstranjena, prostor za grob pa oddan drugemu najemniku.

Spomenik in druga oprema groba bo v primeru odstranitve groba še šest (6) mesecev po odstranitvi groba hranjena v skladiščih prostorih upravljalca pokopališča.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

POOSTREN NADZOR EKOLOŠKIH OTOKOV V OBČINI ZAGORJE OB SAVI

POOSTREN NADZOR ZBIRALNIC LOČENIH FRAKCIJ (EKOLOŠKIH OTOKOV)

V OBČINI ZAGORJE OB SAVI – NEPRAVILNO ODLAGANJE KOSOVNIH ODPADKOV

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Zagorje ob Savi (U. L RS št. 34/2014, 48/2015, 85/2016) med drugim določa, da so vsi povzročitelji odpadkov dolžni ločeno zbirati odpadke v lastnih zabojnikih,  na ekoloških otokih (zbiralnicah ločenih frakcij) in v Zbirnem centru.

V zadnjem obdobju vse pogosteje ugotavljamo, da posamezni povzročitelji odpadkov različne vrste kosovnih odpadkov, kot tudi druge vrste odpadkov (električna in elektronska oprema, pohištvo, sedežne garniture, vzmetnice, gume, različni odpadki v vrečah ipd.) odlagajo na lokacijah ekoloških otokov (zbiralnic ločenih frakcij), ki so namenjene izključno zbiranju papirja in papirne embalaže ter steklene embalaže, v nekaterih primerih tudi mešane embalaže.

Kosovne odpadke je potrebno ali oddati v Zbirnem centru ali pa naročiti odvoz kosovnih odpadkov pri izvajalcu javne službe.

Komunala Zagorje, d.o.o., je kot izvajalec javne službe ravnanja z odpadki dolžna ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki in kršitelje prijaviti pristojni inšpekcijski službi oz. redarstvu.

Zaradi nepravilnega in nedovoljenega odlaganja kosovnih in drugih odpadkov na lokacijah ekoloških otokov (zbiralnic ločenih frakcij), se bo v prihodnje izvajal poostren nadzor ekoloških otokov (zbiralnic ločenih frakcij).

Na določenih lokacijah se bo izvajal tudi videonadzor, kar bo označeno z opozorilno tablo.

V primeru ugotovitve nepravilnega ravnanja z odpadki (odlaganje kosovnih in drugih odpadkov v zabojnike oziroma poleg njih), se bo zoper kršitelje podala prijava pristojnemu Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Zasavje.

Proti kršiteljem se bo ukrepalo skladno določbami zgoraj navedenega odloka, ki med drugim v kazenskih določbah določa tudi globe za kršitelje odloka in sicer:

  • za fizične osebe – 150,00 EUR,
  • za samostojne podjetnike – 500,00 EUR,
  • za pravne osebe – 1.000,00 EUR.

Povzročitelje odpadkov pozivamo, da dosledno spoštujejo določila občinskega odloka, ki ureja področje ravnanja z odpadki ter kosovnih in drugih odpadkov ne odlagajo na lokacije ekoloških otokov (zbiralnic ločenih frakcij). 

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.         

pdf ikona