• Slide 3
  • Slide 1
  • Slide 2

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE

pripravljen skladno z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) in Navodilom NIJZ z dne 18.09.2017

Člen Pravilnika o pitni vodi1 in vzrok

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

9. člen

Vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh

1. Osebno2

2. Obvestilo na oglasni deski

- uporabnikov hišnega vodovodnega

- omrežja večstanovanjskih objektov

3. e-pošta upravnika objekta

21. člen

Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)3

1. Radio Kum Trbovlje

2. Spletna stran Komunale Zagorje, d.o.o.

3. SMS obveščanje7

4. Center za obveščanje

5. E-novice preko e-naslovov4

6. e-naslovi pomembnejših objektov5

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa

1. Aplikacija 

http://www.npv.si/ 8

22. člen

Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu

1. Radio Kum Trbovlje

2. Spletna stran Komunale Zagorje, d.o.o.

3. Center za obveščanje

31. člen

Obveščanje v primeru odstopanja6

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh3

1. Radio Kum

2. Spletna stran Komunale Zagorje, d.o.o.

3. E-novice4 in SMS obveščanje7

34. člen

Letno poročilo o skladnosti pitne vode

Enkrat letno (najkasneje do 31. marca)

1. Spletna stran Komunale Zagorje, d.o.o.
2. Osebno (kratek dopis ob položnici)

3. Aplikacija http://www.npv.si/ 8

1 Člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17).
2 Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru individualnih stanovanjskih hiš obveščamo samo na ta način.
3 Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju.
4 Uporabniki, ki so se na naši spletni strani registrirali za prejemanje e-novic preko e-pošte.
5 Pomembnejši objekti so vrtci, šole, zdravstvene ustanove, živilski obrati, domovi za starejše občane.
6 Če koncentracije posameznih snovi presegajo predpisano vrednost, vendar ne predstavljajo potencialne nevarnosti za zdravje ljudi.
7 Uporabniki, ki so se na naši spletni strani registrirali za prejemanje SMS sporočil (od 27.11.2017).
8 Obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH.