Informacije


javna-razsvetljava-1.png
 
kontakt-.png

dezurna-sluzba-.png

certifikati-.png

katalog-javnega-znacaja-.png

Boniteta odličnosti


 
 
 
 

Katalog informacij javnega značaja


Katalog informacij javnega značaja
 
OSNOVNI PODATKI O KATALOGU:
 
Pravna podlaga:Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
(Uradni list RS, št. 51/06)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07)
 
Naziv organa: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
Skrajšana firma:
KOMUNALA ZAGORJE,d.o.o.
Sedež:Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi,
Ident.štev. za DDV:SI 82253536
Matična številka:5073103 000
Mat. štev. zavez. za prispevek:5061037155
Transakcijski račun:02338-0012342567 NLB,
Telefon:03/5667-700, 03/5667-701,
Faks:03/5667-714,
E-naslov:tajnistvo@komunala-zagorje.si
  
Odgovorna uradna oseba:Sandi GRČAR, direktor podjetja
Telefon:040/850616, 03/5667-700
Faks:03/5667-714
E- naslov:sandi.grcar@komunala-zagorje.si
  
Datum prve objave kataloga: 
Datum zadnje spremembe: 
 
SPLOšNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA S KATERIMI RAZPOLAGA:
 
 
Organigram:
 
 
skupscina2015.jpg
 
 
 
 
tehnicni_sektor2015.jpg
 
financno_2015.jpg
 
 
splosno_kadrovski2015.jpg
 
 
Seznam notranjih organizacijskih enot podjetja:


Služba varstva pri delu

Stanislava HRIBAR,
inž.varstva pri delu,
Telefon: 03/56 67 712,
E-naslov: slavi.hribar@komunala-zagorje.si
 
FINANČNO RAČUNOVODSKI SEKTOR
- Finančno-računovodski oddelek
- Komercialni oddelek
- Notranja kontrola poslovanja.
 
Mira KERIN, vodja sektorja
Telefon: 03/56 67 707,
E-naslov: mira.kerin@komunala-zagorje.si
 
SPLOšNO KADROVSKI SEKTOR
Marjana Mlinarič-Pikelj vodja sektorja,
Telefon: 03/56 67 706,
E-naslov: marjana.mlinaric@komunala-zagorje.si

TRŽNICA
,
naslov: Cesta zmage 35/B, Zagorje ob Savi
Andrej DOLšINA, vodja tržnice
Telefon: 03/56 64 752
E-naslov: andrej.dolsina@komunala-zagorje.si
 
TEHNIČNI SEKTOR
Milan FAKIN, vodja sektorja
Telefon: 03/56 67 704
E-naslov: milan.fakin@komunala-zagorje.si
 
Oddelek Vodovod
Stanislava HRIBAR, vodja oddelka
Telefon: 03/56 67 712
E-pošta: slavi.hribar@komunala-zagorje.si
 
Oddelek Čistilna naprava in kanalizacija
Blanka Povše, vodja oddelka
Telefon:
E-naslov: blanka.povse@komunala-zagorje.si

Pokopališka služba,
naslov: Podvine 3, Zagorje ob Savi
Darko BOLTE, vodja pokopališke službe
Telefon: 03/56 64 117
E-naslov: darko.bolte@komunala-zagorje.si

Oddelek Energetika
Marko KOS, vodja oddelka
Telefon: 03/56 67 722
E-naslov: marko.kos@komunala-zagorje.si
 
- Kotlarna
 
Telefon: 03/56 64 368
E-naslov:
 
Odd. komunalne dejavnosti
- Javne površine
- Komunalni odpadki
- Lokalne ceste in kanalizacija
 
Matjaž SOTENšEK, vodja oddelka
telefon: 03/56 67 720
e-naslov: matjaz.sotensek@komunala-zagorje.si
 
 
Uradna oseba, pristojna za posredovanje
informacij javnega značaja:
Sandi GRČAR, direktor
podjetja,
Poštni naslov:Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi
telefon:03/5667-700, 040/850616
faks:03/5667-714
e-naslov:sandi.grcar@komunala-zagorje.si
 
 
Podatki o ustanovitvi in lastništvu:
Podjetje je ustanovljeno z odlokom občine Zagorje ob Savi.
Podjetje je v 100 % lasti občine Zagorje ob Savi.
 
Organi podjetja:Skupščina družbe
število članov skupščine:9
Sestava skupščine2 člana: Svet delavcev podjetja,
 7 članov: občinski Odbor za okolje in prostor,
  
 
Dejavnosti podjetja:
 
Na podlagi:
 
Odloka o gospodarskih javnih službah (Uradni vestnik Zasavja,št.7/02), izvaja podjetje na območju občine naslednje gospodarske javne službe:
 
- oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- javna snaga in čiščenje javnih površin,
- urejanje lokalnih cest,
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
- urejanje ulic, trgov in cest v mestu Zagorje, Kisovec in Izlake, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
- urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem, pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem,
- urejanje in vzdrževanje tržnic,
- urejanje javnih parkirišč,
- oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
- javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih.
 
 
Seznam aktov podjetja:
 
 
Zakoni, podzakonski akti in občinski odloki z delovnega področja podjetja 
 
SPLOŠNO:
Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 
 
Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 62/09, 33/11, 91/11, 32/12, 67/12, 82/13), 
 
Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13),  
 
Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ( Ur.l. RS št. 87/2012, 109/2012). 
 
Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Zagorje ob Savi(Uradni vestnik Zasavja,št. 7/02, U.L. RS št. 34/2011),
 
 
 
 
Zakon o gospodarskih družbah – (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo),

- Popravek Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 (Uradni list RS, št. 60/06),
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah–(Uradni list RS, št.33/11,9/11,32/12,57/12,44/13) 

Zakon o gospodarskih javnih službah( Uradni list RS, št. 32/93, 30/98) 


Gospodarska javna služba: · RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI
· ODLAGANJE OSTANKOV KOMUNALNIH ODPADKOV

šifra SKD:
 
  38.110 - zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

Uredba o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami
(Uradni list RS, št. 78/08)  

Uredba o odpadkih
(Uradni list RS, št. 103/11),  

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
(Uradni list RS, št. 14/2014),  

Uredba o odlagališčih odpadkov
(Uradni list RS, št. 10/14),  

Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo
(Uradni list RS, št. 107/06, 100/2010), 

 dredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki
(Uradni list RS, št. 21/01),  

Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi
(Uradni list RS, št. 119/06), 

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
(Uradni list RS, št. 39/10), 

Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
(Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07,67/11, 18/14),  

Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi
(Uradni list RS, št. 70/08),  

Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji
(Uradni list RS, št. 3/10, 64/12, 93/12),  

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Zagorje ob Savi
(uradno prečiščeno besedilo –UPB-2 Uradni list RS, št. 34/2014) 

Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloga pravilnika o višini tarifnih postavk za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Zagorje ob Savi
(uradno prečiščeno besedilo- UPB-2 Uradni lisr RS, št. 34/2014) 

Popravek Pravilnika o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki in Priloge pravilnika o višini tarifnih postavk-cenik za obračun storitev ravnanja  s komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi(uradno prečiščeno besedilo UPB-2 Uradni list RS, št. 64/2014)   
 


Gospodarska javna služba: · UREJANJE POKOPALIšČ IN ODDAJANJE PROSTOROV ZA GROBOVE V NAJEM,
· POGREBNE STORITVE IN STORITVE V ZVEZI Z UPEPELJEVANJEM


šifra SKD:
 

96.030 - pogrebna dejavnost
Gospodarska javna služba: · OSKRBA S TOPLOTNO ENERGIJO IZ LOKALNEGA OMREŽJA, KI ZAJEMA PROIZVODNJO IN DISTRIBUCIJO TOPLOTNE ENERGIJE


šifra SKD:
 

35.300 - oskrba s paro in vroč
o vodo

Energetski zakon
(Uradni list RS, št. 17/14)

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 122/07), 

Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več odjemalci
(Uradni list RS, št.52/05), 

Uredba o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce
(Uradni list RS, št. 28/14), 

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav
(Uradni list RS, št. 24/13), 

Uredba o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike
(Uradni list RS, št. 25/04), 

Splošni pogoji za dobavo in odjem toplotne energije v občini Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 15/00), 

Tarifni sistem daljinskega ogrevanja v občini Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 15/00),

Sklep o soglasju k povišanju cen daljinskega ogrevanja (variabilni del)
(Uradni list RS, št. 2/08), 

Sistemska obratovalna navodila za distribucijsko omrežje za oskrbo s toploto za geografsko območje občine Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 122/07),  

Gospodarska javna služba: · ODVAJANJE IN ČIšČENJE ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA


šifra SKD:
 

37.000 - ravnanje z odplakami

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode
(Uradni list RS, št. 88/11, 8/12, 108/13),

Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode
(Uradni list RS, št. 109/07 33/08),

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS,št. 45/07, 63/09,105/10), 

Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda
(Uradni list RS, št. 80/12), 

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav
(Uradni list RS, št. 98/07, 30/10),  

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje
(Uradni list RS, št.54/11), 

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo
(Uradni list RS, št. 64/12), 

Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Zagorje ob Savi
(U.L. RS št. 111/2013), Tehnični pravilnik o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
(U.L. RS št. 3/2014).   


Gospodarska javna služba: · OSKRBA S PITNO VODO IZ JAVNEGA VODOVODA


šifra SKD:
 

36.000 - zbiranje, preč
iščevanje in distribucija vode

Zakon o vodah
(Uradni list RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13), 

Pravilnik o pitni vodi
(Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09), Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12, 

Uredba o oskrbi s pitno vodo
(Uradni list RS, št. 88/12,


Odlok o oskrbi s pitno in protipožarno vodo iz javnega vodovodnega in hidrantnega omrežja v občini Zagorje ob Savi
(Uradni vestnik Zasavja, št. 14/99, 5/02, Uradni list RS, št. 2/08), 

Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov
(Uradni vestnik Zasavja št. 5/84),


  
Gospodarska javna služba: · UREJANJE LOKALNIH CEST

šifra SKD:

 
42.110 - gradnja cest

Gospodarske javne službe: · UREJANJE JAVNIH POTI, POVRšIN ZA PEšCE IN ZELENIH POVRšIN,
· UREJANJE ULIC, TRGOV IN CEST V MESTU ZAGORJE, KISOVEC IN IZLAKE, KI NISO RAZVRšČENE MED MAGISTRALNE, REGIONALNE IN LOKALNE CESTE,
· UREJANJE JAVNIH PARKIRIšČ
· JAVNA SNAGA IN ČIšČENJE JAVNIH POVRšIN

šifra SKD:
 

81.300 - urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Zakon o javnih cestah
(Uradni list RS, št. 33/06, 45/08, 42/09, 109/09),  

Pravilnik o načinu označevanja in zavarovanja del na javnih cestah in ovir v cestnem prometu
(U.L. RS št. 116/06, 88/08), 

Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest
(U.L. RS št. 62/98),  

Odlok o občinskih cestah
(Uradni vestnik Zasavja št. 6/99),
 
Odlok o rednem vzdrževanju občinskih javnih cest v občini Zagorje ob Savi
(Uradni list RS, št. 7/05, 118/05,  58/07), Odlok o javni snagi ter urejanju in čiščenju javnih in drugih površin na območju Občine Zagorje ob Savi (U.L. RS št. 94/2011).  


Gospodarska javna služba: · UREJANJE IN VZDRŽEVANJE TRŽNIC


šifra SKD:
 

68.200 - oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremič
nin

Tržni red na tržnici ˝Pod uro˝ v Zagorju ob Savi
(uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 18/04), 

Odlok o potrditvi sprememb in dopolnitev tržnega reda na tržnici ˝Pod uro˝ v Zagorju ob Savi
(Uradni list RS, št. 13/04, 96/2013). 


Gospodarska javna služba: · JAVNA RAZSVETLJAVA V NASELJIH, KI OBSEGA RAZSVETLJAVO PROMETNIH IN DRUGIH JAVNIH POVRšIN V NASELJIH


šifra SKD:
 

35.130 - distribucija električ
ne energije
DOSTOP DO KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:
neposreden dostop:- neposreden vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja na sedežu podjetja vsak delovni dan med 10. in 12. uro po predhodnem dogovoru
(maksimalno možno trajanje neposrednega vpogleda: 30 minut), 
- po elektronski poti, 
dostop na podlagi neformalne zahteve:- ustna zahteva, 
- preko telefona, 
- po elektronski poti, 
dostop na podlagi formalne zahteve:- pisna zahteva po pošti, 
- po elektronski poti (na uradni elektronski naslov podjetja: tajnistvo@komunala-zagorje.si 

STROšKOVNIK POSREDOVANJA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA:

 Prosilcu informacije javnega značaja se zaračuna stroške za: 
- prepis in fotokopijo zahtevane informacije, 
- kopijo zahtevane informacije na elektronskem nosilcu,
- pretvorbo informacije iz elektronske v fizično obliko in iz fizične v elektronsko obliko, 
- poštnino za pošiljanje po pošti. 
- za druge načine posredovanja, določene z uredbo Vlade Republike Slovenije 
 Prosilcu informacije javnega značaja se stroške posredovanja informacije ne zaračuna:
- za vpogled v dokumente, 
- za telefonsko posredovanje, 
- za posredovanje informacij po elektronski pošti, 
- za posredovanje informacij po telefaksu (do skupno 5 strani), 
- za druge načine, določene z uredbo Vlade Republike Slovenije. 
Cene materialnih stroškov za storitve posredovanja informacij javnega značaja:Materialni stroški posredovanja informacij javnega značaja se zaračunajo po maksimalnih cenah, določenih z uredbo Vlade Republike
Slovenije.
(Uradni list RS,št. 76/05, 119/07) 
 

SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA: 
OSTALE INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA 2017
 
 
          Copyright © 2014 Komunala Zagorje d.o.o. - Pravice pridržane.                                                                   Izdelovanje strani: TREF d.o.o.