Informacije


javna-razsvetljava-1.png
 
kontakt-.png

dezurna-sluzba-.png

certifikati-.png

katalog-javnega-znacaja-.png

Boniteta odličnosti


 
 
 
 

Politika okolja


OKOLJSKA POLITIKA
 
Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. s svojimi dejavnostmi pomembno prispeva k čistejšemu okolju, saj skrbi za redni odvoz vseh vrst odpadkov, čiščenje in vzdrževanje javnih površin ter lokalnih cest v zimskem in letnem času, vzdrževanje javne razsvetljave ter pokopališč. Pri teh svojih dejavnostih nastajajo vplivi na okolje, katere paprepoznavamo in jih tudi obvladujemo.


Vodstvo družbe se zavezuje, da bo z doslednim izvajanjem sistema ravnanja z okoljem zagotovilo nenehno izboljševanje in preprečevanje vseh vidikov onesnaževanja okolja. To bomo dosegli s prepoznavanjem in vrednotenjem vplivov na okolje, izpolnjevanjem zakonskih in drugih zahtev, povezanih z okoljskimi vidiki, ki so posledica dejavnosti podjetja. Prizadevali si bomo za preprečevanje nastajanja onesnaževanja in drugih negativnih vplivov na okolje, kjer je to možno in praktično izvedljivo.


Glede na naravo naše dejavnosti se prizadevamo za:

•zmanjševanje emisij in imisij,
•zmanjševanje količin odlaganja mešanih komunalnih odpadkov, posledično povečanje količin ločeno zbranih frakcij ter zagotoviti njihovo nadaljnjo predelavo.


Temelje okoljske politike predstavljajo naslednje smernice in izhodišča:

•okoljski cilji in programi za izvedbo so sestavni del letnega poslovnega načrta,
•stalno spremljanje in izvajanje okoljske zakonodaje,
•z okolico in poslovnimi partnerji delamo odkrito in spoštujemo obveznosti in dogovore,
•s sistematičnim izobraževanjem in usposabljanjem zagotavljamo, da so vsi informirani o okoljskih parametrih in da se zavedajo svoje vloge in odgovornosti v sistemu ravnanja z okoljem,
•z lastno odgovornostjo in samokontrolo vsakega zaposlenega nenehno izboljšujemo in dejansko preprečujemo dejansko in možno obremenitev našega okolja po načelih dobrega gospodarja,
•podpiramo odkrit dialog in sodelovanje z vso zainteresirano javnostjo – naša okoljska politika je javna.


Cilji okoljske politike – pri snovanju tehnoloških postopkov dati prednost:

•tehnološkim postopkom, ki dajejo manj odpadkov,
•tehnološkim postopkom, ki manj obremenjujejo okolje (voda, zrak, hrup),
•izbiri takšne tehnologije, ki ima manjšo porabo energije in ustvarja manj hrupa,
•procesom, ki zagotavljajo večjo varnost pri delu in ne ogrožajo zdravja zaposlenih,
•zbiranju in uskladiščenju posebnih odpadkov v skladu z zakonodajo.


S to okoljsko politiko se želimo javno obvezati, da bomo pošteno in po svojem najboljšem znanju pristopili k reševanju vseh odprtih vprašanj na področju varovanja okolja, ki izhaja iz naše dejavnosti, da izpolnjujemo zakonske zahteve, z dosežki na tem področju pa bomo seznanjali zainteresirano javnost, da bo lahko kritično presojala uspešnost našega dela na področju varovanja okolja.


Obvezujemo se, da je okoljska politika na voljo javnosti in da so z njo seznanjeni vsi zaposleni ter vsi, ki delajo v našem imenu.

Zagorje ob Savi, 25.4.2014
          Copyright © 2014 Komunala Zagorje d.o.o. - Pravice pridržane.                                                                   Izdelovanje strani: TREF d.o.o.