Informacije


javna-razsvetljava-1.png
 
kontakt-.png

dezurna-sluzba-.png

certifikati-.png

katalog-javnega-znacaja-.png

Boniteta odličnosti


 
 
 
 

Kakovost


POLITIKA KAKOVOSTI
 
Poslanstvo Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o. je zagotavljanje kakovosti bivanja krajanov in vseh fizičnih in pravnih oseb Občine Zagorje ob Savi in hkrati skrbeti za ohranjanje okolja z izvajanjemstoritev:
 
-zagotavljanje kakovostne pitne vode,
-odvajanje odplak in čiščenje v čistilni napravi,
-selektivno zbiranje, odvoz, sortiranje in deponiranje vseh vrst
odpadkov,
-čiščenje in vzdrževanje javnih površin,
-čiščenje in vzdrževanje lokalnih cest v zimskem in letnem času,
-vzdrževanje javne razsvetljave in okraševanje ulic,
-oskrba s toplotno energijo za ogrevanje stanovanj in sanitarne vode,
-dajanje v najem prostorov in opreme tržnice in vzdrževanje teh
prostorov,
-vzdrževanje pokopališč in izvajanje pokopališke službe.

Zavedamo se pomena zagotavljanja kakovosti storitev, ki jih skušamo izvajati v zadovoljstvo uporabnikov tako, da izpolnjujemo inpo možnosti celo presegamo njihove potrebe in pričakovanja. Pozorni smo do vseh pripomb naročnikov, ki jih korektno rešujemo in analiziramo ter odpravljamo vzroke.Upoštevamo vse zakonske in druge pravne zahteve pri izvajanju storitev glede ravnanja z okoljem ter varovanja zdravja uporabnikov vodovodnega omrežja in storitev. Storitve izvajamo družbeno odgovorno do vseh zainteresiranih strani v sistemu izvajanja komunalnih storitev. Zavezujemo se k stalnemu izboljševanju sistema kakovosti.

Naša vizija je :
 
- postati najbolj organizirano komunalno podjetje v regiji,
- zagotavljati optimalen servis občanom v občini.
 
Svoje poslanstvo in vizijo bomo dosegli z usmeritvijo vseh zaposlenih v naslednje splošne cilje:
 
- ohranjati pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001,
- ohranjati pridobljen certifikat okolja ISO 14001,
- ostati ekološko najbolj osveščeno podjetje v občini,
- skrbeti za usposabljanje in stalnost kadrov,
- prilagajati se cenovni politiki države oziroma občine do komunalnih storitev,
- še naprej posodabljati tehnološko opremo za izvajanje komunalnih storitev,
- izkoriščati v največji možni meri gravitacijske vodne vire in druge
obnovljive vire (sončnaenergija, lesna bio masa...),
- nadgraditi sodelovanje s podizvajalci pri zimski službi,
- ohranjanje raznolikosti različnih dejavnosti,
- izboljšati plačilno disciplino uporabnikov storitev in lastnika,
- še izboljšati izobrazbeno strukturo zaposlenih,
- nadaljnje vključevanje v medobčinske okoljevarstvene projekte.
 
Prednosti in slabosti po posameznih virih:
 
- kadri; z istim oz. manjšim številom kadrov se opravljajo vse
funkcije v podjetju v tekočem letu
- tehnologija; investicije v modernejše stroje oz. naprave na določenih
dejavnostih
- delovno okolje; z rekonstrukcijo objektov in nabavo naprav se izboljša
delovno okolje v tekočem letu
- informacije; zaradi kriznih razmer v celotnem gospodarstvu se
poveča informiranost zaposlenih preko sindikata, sveta delavcev in
obveščanja preko oglasnih desk.
 
 
Direktor:Sandi Grčar, inž.rud. in geotehn.
 
Zagorje ob Savi, 25.4.2014
 
certifikat9001.jpg
 
          Copyright © 2014 Komunala Zagorje d.o.o. - Pravice pridržane.                                                                   Izdelovanje strani: TREF d.o.o.