Informacije


javna-razsvetljava-1.png
 
kontakt-.png

dezurna-sluzba-.png

certifikati-.png

katalog-javnega-znacaja-.png

Boniteta odličnosti


 
 
 
 

Dejavnosti


Dejavnosti
Družba izvaja naslednje gospodarske javne službe:
- oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
- ravnanje s komunalnimi odpadki,
- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- javna snaga in čiščenje javnih površin,
- urejanje lokalnih cest,
- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
- urejanje ulic, trgov in cest v mestu Zagorje, Kisovec in Izlake, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,
- urejanje pokopališe in oddajanje prostorov za grobove v najem,
- pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem,
- urejanje in vzdrževanje tržnic,
- urejanje javnih parkirišč ,
- oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,
- javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih
          Copyright © 2014 Komunala Zagorje d.o.o. - Pravice pridržane.                                                                   Izdelovanje strani: TREF d.o.o.