Informacije


javna-razsvetljava-1.png
 
kontakt-.png

dezurna-sluzba-.png

certifikati-.png

katalog-javnega-znacaja-.png

Boniteta odličnosti


 
 
 
 

Ostale dejavnosti


Ostale dejavnosti
 
Slike Komunala Zagorje
Družba izvaja naslednje gospodarske javne službe:
 
- oskrba s pitno vodo iz javnega vodovoda,

- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda,

- PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBDOBJE 2017-2020. 

- ravnanje s komunalnimi odpadki,

- odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,

- javna snaga in čiščenje javnih površin,

- urejanje lokalnih cest,

- urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,

- urejanje ulic, trgov in cest v mestu Zagorje, Kisovec in Izlake, ki niso razvrščene med magistralne, regionalne in lokalne ceste,

- urejanje pokopališe in oddajanje prostorov za grobove v najem,

- pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem,

- urejanje in vzdrževanje tržnic,

- urejanje javnih parkirišč,

- oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja, ki zajema proizvodnjo in distribucijo toplotne energije,

- javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih
 
 
Slike Komunala ZagorjeSlike Komunala ZagorjeSlike Komunala Zagorje


          Copyright © 2014 Komunala Zagorje d.o.o. - Pravice pridržane.                                                                   Izdelovanje strani: TREF d.o.o.