Informacije


javna-razsvetljava-1.png
 
kontakt-.png

dezurna-sluzba-.png

certifikati-.png

katalog-javnega-znacaja-.png

Boniteta odličnosti


 
 
 
 

Pitna voda


Oskrba s pitno vodo
 
 
 
 
Komunala Zagorje, d.o.o. izvaja tudi javno službo oskrbe s pitno vodo za nekaj več kot 10.500 občanov.
 
Občane oskrbujemo z vodo preko naslednjih vodovodnihsistemov:

-Strahovlje – šemnik
-Kotredež – Lošč
-Rove
-Peške – Kandrše – od 01.06.2007
-Potoška vas – od 03.01.2011
-Izlake – od 01.01.2012.
 
Kratek opis posameznih vodovodnih sistemov:
 
 
Strahovlje – šemnik:
 
Vodniviri sistemazajetješemnik, zajetje Strahovlje
Rezervnavodna virazajetjeRibnik, vrtina Sava
Dezinfekcijsko sredstvoNa-hipokloritv zajetju šemnik
številočrpališč8 (6 zavišje predele, 2 na vrtinah)
številovodohranov6(največji je vodohran Dolenja vas – 1.200 m3)
število hidrantov178
 
 
 
Kotredež –Lošč:
 
Vodniviri sistemavrtinaKotredež, zajetje Kotredež, zajetje Lošč
Dezinfekcijsko sredstvoplinskiklor – klorinatorka postaja Kotredež
število črpališč1 - navrtini
številovodohranov1
številohidrantov25
 
 
Rove:
 
Vodniviri sistemazajetjeRove
DezinfekcijskosredstvoNa-hipokloritv zajetju šemnik
število črpališč3 - zavišje predele
številovodohranov4
število hidrantov59
 
 
Peške – Kandrše:
 
Vodni viri sistemazajetjeKrižate
Dezinfekcijsko sredstvoNa-hipokloritpri zbiralniku Križate
število črpališč2 - zavišje predele
število vodohranov3
številohidrantov6
 
 
Potoška vas:
 
Vodovodni sistem Potoška vas predstavlja del vodovodnega sistema Trbovlje, ki je v upravljanju Komunale Trbovlje. Sistem je brez vodnih virov, črpališč, vodohranov, naprav za obdelavo pitne vode, objektov za bogatenje ali aktivno zaščito vodonosnika… V upravljanje smo ga prejeli v letu 2011.
 
število hidrantov6
 
 
Izlake:
 
Vodni viri sistemazajetjaZabreznik, vrtina Izlake
Dezinfekcijsko sredstvoNa-hipoklorit v zgornjem zbiralniku
število črpališč1 - na vrtini
število vodohranov2
število hidrantov47
 
 
Količine vode v m3 in razmerje med prodano vodo gospodinjstvom in gospodarstvu so za obdobje 2000 – 2011 prikazane v naslednji tabeli in grafičnemu prikazu:
 
LETOGOSPODARSTVO%GOSPODINJSTVA%SKUPAJ%
200097.05615,7520.70484,3617.760100
2001111.68118,2502.64581,8614.326100
2002111.19818,6487.03081,4598.228100
2003112.47118,9483.07481,1595.545100
200495.32716,8473.11883,2568.445100
2005108.62219,1460.90880,9569.530100
200691.74316,7457.34283,3549.085100
200785.78916453.68884539.477100
200890.25216,5458.18183,5548.433100
200988.10116,4450.21983,6538.320100
2010102.49218,8442.01881,2544.510100
201189.35717,2431.39882,8520.755100
 
graf-poraba-pitne-vode.jpg
Opomba: količine vode se v posameznem letu nanašajo na vse vodovodne sisteme, ki so bili v tekočem letu v upravljanju Komunale Zagorje, d.o.o..
 
 
Skrb za kakovost pite vode
 
Zagotavljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode in nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode v javnem vodovodnem sistemu je določeno s sistemom HACCP, kjer so med drugim določeni higienski programi za vodovarstvena območja, objekte in naprave, zaposlene, ravnanje z odpadki, izredne razmere in obveščanje. Vsako leto se izvede javno naročilo male vrednosti za izbiro izvajalca nadzora zdravstvene ustreznosti pitne vode, ki opravljajo terenske oglede, odvzamejo dogovorjeno število vzorcev vode iz javnih sistemov za oskrbo s pitno vodo in opravijo mikrobiološka in fizikalno kemijska preskušanja ter podajo oceno varnosti vodooskrbe.
 
Največja tveganja predstavljajo mikrobiološko onesnaženje vode z bakterijami fekalnega izvora in kemično onesnaženje z dezinfekcijskim sredstvom - previsoka koncentracija prostega preostalega klora.
Prisotnost dezinfekcijskega sredstva v pitni vodi na več mestih nadziramo dnevno (na začetku in na koncu vsakega vodovodnega sistema).
 
 
 
 
 
          Copyright © 2014 Komunala Zagorje d.o.o. - Pravice pridržane.                                                                   Izdelovanje strani: TREF d.o.o.