Informacije


javna-razsvetljava-1.png
 
kontakt-.png

dezurna-sluzba-.png

certifikati-.png

katalog-javnega-znacaja-.png

Boniteta odličnosti


 
 
 
 

CENIK


 
 
I. KOMUNALNE STORITVE    
OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE    
 enotaCena DDVCena EUR
A) OSKRBA S PITNO VODOmereEUR9,5%z DDV 
1. VODARINA    
 (veljavnost cene od 01.01.2014)    
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo:m30,59850,05690,6554
     
2. OMREŽNINA-VODARINA (veljavnost cene od 01.01.2016) * EUR/mesec  
Premer vodomera:    
DN    20kos3,14070,29843,4391
20 < DN < 40kos9,42200,895110,3171
40 ≤ DN < 50kos31,40682,983634,3904
50 ≤ DN < 65kos47,11014,475551,5856
65 ≤ DN < 80kos94,22038,9509103,1712
80 ≤ DN < 100kos157,033814,9182171,9520
100 ≤ DN < 150kos314,067629,8364343,9040
150 ≤ DNkos628,135159,6728687,8079
B) ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE    
1. ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE    
(veljavnost cene od 01.01.2016)    
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo:m30,53860,05120,5898
2. OMREŽNINA-ČIŠČENJE (veljavnost cene od 01.01.2016)     
Premer vodomera: EUR/mesec  
DN    20kos4,06270,38604,4487
20 < DN < 40kos12,18801,157913,3459
40 ≤ DN < 50kos40,62673,859544,4862
50 ≤ DN < 65kos60,94015,789366,7294
65 ≤ DN < 80kos121,880111,5786133,4587
80 ≤ DN < 100kos203,133619,2977222,4313
100 ≤ DN < 150kos406,267138,5954444,8625
150 ≤ DNkos812,534277,1907889,7249
C) ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE    
1. ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE    
(veljavnost cene od 01.01.2016)    
~ gospodinjstvo, gospodarstvo in negospodarstvo:m30,27990,02660,3065
2. OMREŽNINA-ODVAJANJE (veljavnost cene od 01.01.2016)     
Premer vodomera: EUR/mesec  
DN    20kos4,63260,44015,0727
20 < DN < 40kos13,89791,320315,2182
40 ≤ DN < 50kos46,32644,401050,7274
50 ≤ DN < 65kos69,48966,601576,0911
65 ≤ DN < 80kos138,979113,2030152,1821
80 ≤ DN < 100kos231,631922,0050253,6369
100 ≤ DN < 150kos463,263844,0101507,2739
150 ≤ DNkos926,527688,02011.014,5477
3. OKOLJSKA DAJATEV ZA ONESNAŽEVANJE OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA    
Priloga k ceniku (veljavnost cene od  01.01.2014)  veza:    
Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Ur.list RS .   
     
*opm.: v primeru, da stavba, za katero se opravljajo storitve javne službe oskrbe s pitno vodo, ni opremljena   
z obračunskim vodomerom,  se vodarina obračuna glede na zmogljivost priključka, ob upoštevnju normirane   
porabe pitne vode - 1,2 m3/dan, za vodomer DN 20.    
     
Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb   
varstva okolja (Ur. list RS št. 87/12, 109/12) in sklepom Občinskega sveta občine Zagorje ob Savi št. 354-105/2015,   
z dne 21.12.2015.    
   Direktor: 
   Sandi Grčar  l.r. 
 
D) RAVNANJE S  KOMUNALNIMI  ODPADKI 
 
1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOVenota Cena DDVCena EUR  
 mereEUR9,5%z DDV   
    -zbiranje komunalnih odpadkov-storitev kg0,15480,01470,1695  
    (veljavnost cene od 01.01.2014)      
    -zbiranje komunal.odpadkov-javna infrastruktura (JI)kg0,00190,00020,0021  
    (veljavnost cene od 01.01.2016)      
       
Primer izračuna na mesec-gospodinjstvo:Q v m3sodilo cena vrednost v €vrednost v € 
  kg/m3€/kgbrez DDV-jaz DDV-jem 
 1*2**345 
zbiranje komunal. odpadkov -1 oseba / 80L / 2,17 odvozov0,1736100,29000,15482,69512,9512 
zbiranja komunal.odpadkov-javna infrastruktura0,1736100,29000,00190,03310,0362 
Pojasnilo:      
povprečno št. mesečnih odvozov komunal.odpadkov (Zagorje, Izlake, Kisovec) = 26 odvozov letno/12=2,17;  
1*  obračunska količina komunl.odpadkov.= (80l/oseba*povprečno št.mesečnih odvozov)/1000=0,1736;  
2** sodilo: količine zbranih oz. odloženih komunal.odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg)/količino zbranih in odloženih 
      komunalnih odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);    
       
Za okoliške KS je izračun za  povprečno št. mesečnih odvozov komunal.odpadkov : 13 odvozov letno/12=1,0833. 
       
Izračun:  cena cena   
gospodarstvo in ostali uporabniki  zbir.kom.zbir.kom.  
 Q vsodilo odpad.odpad.-JIvrednost v €vrednost v €
 m3kg/m3€/kg€/kgbrez DDV-jaz DDV-jem
 12*3456
     (1*2*3)+(1*2*4) 
velikost posode ( litri):      
1200,1200100,29000,15480,00191,88592,0650
1400,1400100,29000,15480,00192,20022,4092
1600,1600100,29000,15480,00192,51452,7533
1800,1800100,29000,15480,00192,82883,0975
2400,2400100,29000,15480,00193,77174,1300
4000,4000100,29000,15480,00196,28626,8834
5000,5000100,29000,15480,00197,85778,6042
6000,6000100,29000,15480,00199,429310,3250
7000,7000100,29000,15480,001911,000812,0459
9000,9000100,29000,15480,001914,143915,4876
11001,1000100,29000,15480,001917,287018,9293
40004,0000100,29000,15480,001962,861868,8336
50005,0000100,29000,15480,001978,577286,0421
Pojasnilo:      
2* sodilo: količine zbranih oz. odloženih komunal.odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg)/količino zbranih in odloženih 
komunalnih odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);    
OPOMBA: Pretvornik v tabeli 1000 litrov = 1 m3.      
Cene veljajo za enkratni odvoz zbranih  komunalnih odpadkov.    
 
2. TIPIZIRANE VREČKE ZA KOMUNALNE ODPADKE    
Za povzročitelje odpadkov iz 3. točke 1.odst. 8. člena Odloka-Ur.list RS: 34/2014, 48/2015,
85/2016;    
    (veljavnost cene od 01.01.2017)Cena DDVCena EUR 
 EUR9,5%z DDV  
    - tipizirana  vrečka komunalni odpadki (modra 1x), embalaža (rumena 2x)  
 4,23490,40234,6372 
Cena vključuje: ceno zbiranja in odvoza  komunalnih odpadkov, ceno JI zbiranja in odvoza  komunalnih odpadkov, 
ceno odlaganja,obdelave  komunalnih odpadkov-modra vrečka (Ceroz), strošek izdelave vrečk.  
Ceno  odlaganja in obdelave MKO - JI za gospodinjstva,v letu 2018, subvencionira občina Zagorje. 
 
3. ZBIRANJE BIOLOŠKIH  ODPADKOV *enota Cena DDVCena EUR 
(veljavnost cene od 01.01.2014)mereEUR9,5%z DDV  
- zbiranje bioloških odpadkov-storitevkg0,14960,01420,1638 
- cena javne infrastrukture, bioloških odpadkovkg00,00000,0000 
      
Primer izračuna na mesec:Q v m3sodilo cena vrednost v €vrednost v €
  kg/m3€/kgbrez DDV-jaz DDV-jem
 1*2**345
zbiranje bioloških odpadkov  - 1 oseba / 5L / 4,33 odvozov0,0217338,92000,14961,10021,2048
      
      
Pojasnilo:     
povprečno št. mesečnih odvozov bio odpadkov = 52 odvozov letno/12=4,33;   
1*  obračunska bioloških komunl.odpadkov.= (5l/oseba*povprečno št.mesečnih odvozov)/1000=0,0217; 
2** sodilo: količine zbranih  bioloških odpadkov ugotovljenih s tehtanjem (kg) /količino zbranih bioloških  
     odpadkov ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3);    
      
      
4 .ODLAGANJE in OBDELAVA KOMUNALNIH ODPADKOV     
    (veljavnost cene od 01.01.2017)     
Ceno odlaganja in obdelave mešanih  komunalnih odpadkov (MKO) oblikuje izvajalec storitve odlaganja 
 odpadkov t.j. Ceroz d.o.o.Hrastnik:     
 enotaCena DDVCena EUR 
 mereEUR9,5%z DDV  
    -  obdelava MKO cena  storitvekg0,04120,00390,0451 
    -  ** obdelava  MKO cena javne infrastrukture (JI)kg0,01640,00160,0180 
    -  odlaganje  MKO - cena storitvekg0,04200,00400,0460 
    - ** odlaganje MKO cena javne infrastrukture (JI)kg0,03750,00360,0411 
Pojasnilo:     
Pri izračunu odlaganja in obdelave se uporabi mesečna količna MKO odloženih in sortiranih na odlagališče Unično (Ceroz).
Sodilo: mesečna količina  odloženih MKO ugotovljenih s tehtanjem (kg)/ mesečno količino  odloženih MKO 
ugotovljenih na podlagi volumna zabojnikov (m3), sodilo obdelave je 35 % od količine odloženih odpadkov. 
** Ceno odlaganja in obdelave MKO - JI za gospodinjstva, v letu 2018, subvencionira občina Zagorje. 
      
      
      
5. TIPIZIRANE VREČKE ZA KOMUNALNE ODPADKE     
Za povzročitelje odpadkov iz 2.odst. 16. člena Odloka-Ur.list RS:34/2014, 48/2015,  
85/2016;     
    (veljavnost cene od 01.01.2017)     
 Cena DDVCena EUR  
 EUR9,5%z DDV   
    - tipizirana  vrečka 100 litrov mešani KO - modra2,43540,23142,6668  
    - tipizirana  vrečka 100 litrov embalaža - rumena1,79960,17101,9706  
      
Cena vključuje: ceno zbiranja komunalnih odpadkov,ceno javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov,  
ceno odlaganja in obdelave  komunalnih odpadkov-modra (Ceroz), ceno javne infrastrukture odlaganja in obdelave
komunalnih odpadkov-modra (Ceroz) in strošek izdelave vrečke.    
Ceno  odlaganja in obdelave MKO - JI za gospodinjstva,v letu 2018, subvencionira občina Zagorje.  

II.POGREBNE STORITVE
(zadnja sprememba cen 01.08.2008)      
 enotaCenaDDVCena EURDDVCena EUR
 mereEUR9,5%z 9,5% DDV22,00%z 22% DDV
1. KLASIČNI POKOP      
a) Opravila pred pogrebom      
- urejanje pokojnikaz oblačenjem26,252,4928,7400
- urejanje pokojnikabrez oblačenja21,722,0623,7800
- izkop klasičnega groba 129,2412,28141,5200
- izkop otroškega groba 46,774,4451,2100
       
b) Pogrebna opravila      
- pogrebno moštvo 89,258,4897,7300
- pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje 111,6210,60122,2200
- zasip groba(dejansko po režijskih urah)** 0,000,000,0000
       
c)Uporaba poslovilnega objektana dan16,691,5918,2800
d) Prvo čiščenje po pokopu 9,310,8810,1900
e) Dodatek : izvajanje klasičnega pokopa na sobotona dan160,8915,28176,1700
       
2. ŽARNIPOKOP      
a) Opravila pred pogrebom      
- urejanje pokojnikaz oblačenjem18,311,7420,0500
- urejanje pokojnikabrez oblačenja14,501,3815,8800
- izkop za žarnigrob(vgradnja zaboja,izkop za eko žaro) 31,042,9533,9900
       
b) Pogrebna opravila      
- pogrebno moštvo 44,634,2448,8700
- pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje 55,805,3061,1000
       
c)Uporaba poslovilnega objektana dan16,691,5918,2800
d) Prvo čiščenje po pokopu 9,310,8810,1900
e) Storitev posipa 29,522,8032,3200
f) Upepelitev po ceniku podjetja Žale Ljubljana 0,000,000,0000
g) Dodatek : izvajanje žarnega pokopa na sobotona dan90,988,6499,6200
       
       
3. OSTALE STORITVE      
- organizacija pogreba 16,691,5918,2800
- uporaba svečnikov in mrtvaškega odrana dan3,570,343,9100
- uporaba hladilnikana dan8,430,809,2300
- izvedba dekoracije pri grobu 17,071,6218,6900
- ozvočenje 9,310,8810,1900
- izdelava soglasja za postavitev spomenika
oz.drugih del
 9,310,880,002,0511,36
- režijska ura 17,071,6218,6900
- ležarina za odstranjeno dodatno opremo grobana dan2,270,220,000,502,77
       
4. PREVOZ POKOJNIKOV      
- specialno pogrebno vozilo s spremljevalcem:      
~ Zagorje do 3 km 22,112,1024,2100
~ Zagorje nad 3 km 24,752,3527,1000
~ Trbovlje 31,983,0435,0200
~ Ljubljana 55,805,3061,1000
- specialno pogrebno vozilo brez spremljevalcakm0,470,040,5100
4.1. Prevozi      
- osebno vozilokm0,420,040,4600
opm.: storitev pod tč.1-e in pod tč. 2-g, - ceni veljata od 15.03.2014 dalje.      
 
 enotaCenaDDVCena EUR
 mereEUR9,5%z DDV
5. POSEBNE POGREBNE STORITVE    
- odpiranjegrobnice ali groba 9,700,9210,62
- zapiranjegrobnice ali groba 9,700,9210,62
- eshumacija mrliča v pločevinasti krtsti 17,071,6218,69
- eshumacija mrliča v leseni krtsti 19,481,8521,33
- pomoč pri seciranju in uporaba mrtvašnice 17,071,6218,69
- pomoč pri seciranju mrliča vrazpad.stanju upor.
mrtvašnice
 34,773,3038,07
- pobiranje ponesrečenca z manjšo poškodbo 38,043,6141,65
- pobiranje ponesrečenca z večjo poškodbo 55,105,2360,33
- enkratna uporaba pločevinaste krste za različne namene 8,430,809,23
V primeru, da pogreb traja več kot 1 uro, zaračunamo poleg storitev še režijske ure po veljavnem ceniku.
Za VSE storitve, ki se izvajajo
ob sobotah, se veljavne cene povečajo za 35%, ob nedeljah,praznikih in v nočnem času (od 22.00h do 6.00h) pa za 50 %.Nadomestilo za
povečane stroške v času opravljanja cerkvenih svečanosti v cerkvi znaša: 89,258,4897,73
6. GROBNINA (oskrbnina pokopališč in najemnina prostora za grob - letno)enotaCenaDDVCena EUR
PROSTORA ZA GROB(letno)mereEUR22,00%z DDV
6.1. Oskrbnina pokopališč    
- grobnica 26,395,8132,20
- družinski grob 21,584,7526,33
- samski grob 16,693,6720,36
- otroški grob 13,302,9316,23
- žarni grob 16,693,6720,36
- družinski – del groba – 1 / 2 10,792,3713,16
- družinski – večji – 1+1 / 2 32,377,1239,49
- družinski grob – 1 / 3 10,792,3713,16
- družinski grob – 2 / 3 21,584,7526,33
- družinski – veliki – 2 43,159,4952,64
6.2. Najemnina za grob    
- grobnica 7,631,689,31
- družinski grob 6,591,458,04
- samski grob 5,661,256,91
- otroški grob 4,811,065,87
- žarni grob 5,661,256,91
- družinski – del groba – 1 / 2 3,300,734,03
- družinski – večji – 1+1 / 2 9,902,1812,08
- družinski grob – 1 / 3 3,300,734,03
- družinski grob – 2 / 3 6,591,458,04
- družinski – veliki – 2 13,192,9016,09
7. IZDELAVA NAGROBNE PLOšČE IN NAPISA    
Raztrositev pepela    
- nagrobna plošča (po ceniku izvajalca) 000
- črka (barvana)kos (po ceniku izvajalca) 000
     
8. IZDELAVA NAGROBNIH OKVIRJEV    
- okvir za samski grob 254,5255,99310,51
- okvir za družinski grob 333,5073,37406,87
- okvir za žarni grob 173,6938,21211,90
 enotaCenaDDVCena EUR
9. POSEBE STORITVE-PREKOP UMRLEGAmereEUR9,5%z DDV
- prekop umrlega-pokopan do 10 let 836,7079,49916,19
- prekop umrlega-pokopan nad 10 let 570,4754,19624,66
(izkop, pobiranje, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijska sredstva)    
10. STROšKI UPEPELITVE - ŽARNI POKOP    
Stroški se obračunajo po računu Žale Ljubljana :(veza pogodba o poslovnem sodelovanju).
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o.   
11. UPORABA PROSTORA ZA POSLOVITEV PRED UPEPELITVIJO(od 01.08.2009 dalje) 48,444,6053,04
12. UPORABA PROSTORA ZA VERSKI OBRED -vključ. priprava prostora,dezinfekcija(od 1.9.2015 dalje) 53,135,0558,18
13. OBJAVA OSMRTNIC, ZAHVAL, SPOMINOV, na spletni strani, se obračuna po ceniku podjetja SIOKOM s.p.Trbovlje
opm.: Prodajne cene pogrebnega materiala se formirajo v odvisnosti od nabavne cene.  
 
 
III. DOBAVA TOPLOTNE ENERGIJE IN ENERGIJE ZA SANITARNO TOPLO VODO
(sprememba cen 01.10.2017)    
 enotaCena DDVCena EUR
 mereEUR22,00%z DDV 
VARIABILNI DEL        
OGP 01 gospodinjski odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
OGP 02 industrijski odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
OGP 03 poslovni in ostali odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
STV 01 gospodinjski odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
STV  02 industrijski odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
STV 03 poslovni in ostali odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
 FIKSNI  DEL        
OGP 01 gospodinjski odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
OGP 02 industrijski odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
OGP 03 poslovni in ostali odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
STV 01 gospodinjski odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
STV  02 industrijski odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
STV 03 poslovni in ostali odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
Legenda: OGP-ogrevanje prostorov, STV-ogrevanje sanitarne tople vode.   
     
Opm.:  k ceni toplotne energije se obračuna:     
* Prispevk  za povečanje energetske učinkovitosti rabe toplotne energije (URE) - Ur.list RS 96/2014. 
  Od 01.01.2017 dalje znaša  €c/kWh 0,080 (0,80000 EUR/MWh)-brez DDV-ja.  
* Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim  
  izkoristkom in iz obnovljivih  virov energije (OVE+SPTE) - Ur. list RS št. 46/2015.  
Za odjemalce daljinske toplote znaša 0,99045 EUR/MWh-brez DDV-ja.   
 
 
IV. TRŽNINA NA TRŽNICI
 enotaCenaDDVCena EUR
 mereEUR22,00%z DDV
1. Tržnina za1stojnico :EUR/dan16,693,6720,36
     
2. Kavcijaza1stojnico:EUR/dan16,690,0016,69
     
3. Dnevna najemnina skladiščnega prostora:    
(cena najemnine velja od01.03.2009 dalje)    
     
-najem zaprtega skladiščnega prostora:EUR/m20,400,090,49
-skladiščenje (na lastno odgovornost) na tržnem platoju:EUR/m20,320,070,39
(oddajanje prostora v uporabo)    
     
4. Razširitev najetega prodajnega prostoraEUR/m2/dan15,023,3018,32
     
5. Kavcija za razširitev najetega prodajnega prostoraEUR/m2/dan15,023,3018,32
     
6. Rezervacija stojniceEUR/dan10,022,2012,22
     
7. Najem dodatne klopi (od 1.5.2007 dalje)EUR/dan3,000,663,66
     
Glede na trajanje in število najetih stojnic se cene znižajo    
(priloga cenik tržnine na Tržnici "Pod uro")    
     
   Direktor: 
   Sandi Grčarl.r.

PRILOGA K CENIKU OSNOVNIH KOMUNALNIH STORITEV IN DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI-
Izračun cene okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda od 01.01.2014 dalje
Na podlagi Na podlagi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (U.L. RS št. 80/2012),
zneska okoljske dajatve za enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (EO=26,4125 EUR – 21. člen Uredbe),
učinka čiščenja čistilne naprave (upoštevan učinek čiščenja po Uredbi – 90 %), znaša od januarja 2014 dalje okoljska dajatev
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode:
I. Uporabniki ki imajo merjen odvzem pitne vode iz vodovodnega sistema (cena za m3 porabljene vode)
1. - cena v primeru javne kanalizacije brez čiščenja na komunalni ČN,
- cena v primeru pretočne greznice,
- cena v primeru čiščenja na mali (individualni) ČN ki ne obratuje v skladu z predpisi,0,5283 EUR/m3
2. - cena v primeru javne kanalizacije s čiščenjem na komunalni ČN,- cena v primeru čiščenja na mali (individualni) ČN
ki obratuje v skladu z predpisi,0,0528 EUR/ m3
II. Uporabniki ki nimajo merjenja odvzema pitne vode iz vodovodnega sistema
1. – cena za eno osebo v primeru javne kanalizacije brez čiščenja na komunalni ČN,
- cena za eno osebo v primeru pretočne greznice,
- cena za eno osebo v primeru male (individualne) ČN ki ne obratuje v skladu z predpisi,26,4125 EUR/osebo/leto
oz. 2,2010 EUR/osebo/mesec
2. - cena za eno osebo v primeru javne kanalizacije s čiščenjem na komunalni ČN,
- cenaza eno osebo v primeru male (individualni) ČN ki obratuje v skladu s predpisi,2,6413 EUR/osebo/leto
(sprememba cen 01.10.2017)    
 enotaCena DDVCena EUR
 mereEUR22,00%z DDV 
 VARIABILNI DEL        
OGP 01 gospodinjski odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
OGP 02 industrijski odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
OGP 03 poslovni in ostali odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
STV 01 gospodinjski odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
STV  02 industrijski odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
STV 03 poslovni in ostali odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MWh43,61469,595253,2098
 FIKSNI  DEL        
OGP 01 gospodinjski odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
OGP 02 industrijski odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
OGP 03 poslovni in ostali odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MW/mesec2.054,9551452,09012.507,0452
STV 01 gospodinjski odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
STV  02 industrijski odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
STV 03 poslovni in ostali odjem    
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
III podskupina     Pobr > 0,300  MWEUR/MW/mesec00,00000,0000
Opm.:  k ceni toplotne energije se obračuna dodatek za povečanje energetske učinkovitosti rabe toplotne energije   
 (Ur.list RS 96/2014) - od 01.01.2017 je  €c/kWh 0,080.   
Legenda: OGP-ogrevanje prostorov, STV-ogrevanje sanitarne tople vode.  
     
          Copyright © 2014 Komunala Zagorje d.o.o. - Pravice pridržane.                                                                   Izdelovanje strani: TREF d.o.o.